Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Μοριακής Βιολογίας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 38, του άρθρου 56 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/10-9-2013) "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013) και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της από 18.03.1926 συντακτικής απόφασης "περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών" που κυρώθηκε με τον Ν. 4398/1929.
3. Την από 08-07-2014 προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, σε πτυχιούχο Τμήματος Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών κλάδων των Βιοεπιστημών Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Μοριακής Βιολογίας.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Την από 28/11/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την έγκριση των πρακτικών του διενεργηθέντος διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Μοριακής Βιολογίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως και τον διορισμό ως υποτρόφου, σύμφωνα με τα ανωτέρω της: Αυγερινού Αφροδίτης, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία, διότι συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας (18) συγκριτικά με τους συνυποψηφίους της.
H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2014-2015, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα. Επίσης στην υπότροφο θα καταβληθούν, τα έξοδα μετάβασής της στο εξωτερικό καθώς και, μετά τη λήξη των σπουδών της, τα έξοδα επιστροφής της, τα οποία θα ανέλθουν συνολικά μέχρι το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€).

 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ