Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 38, του άρθρου 56 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/10-9-2013) "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013) και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις α) της από 24.4.1955 ιδιόγραφης διαθήκης του Πέτρου Αγγελετόπουλου, που δημοσιεύτηκε με το υπ' αριθ. 7554/ 14.11.1956 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, β) την υπ' αριθ. 10197/1999 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και γ) την υπ' αριθ. 1045778/1165/Β0011/7.3.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
3. Την από 26-06-2014 προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε πτυχιούχο Τμήματος Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Την από 28/11/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 

Την έγκριση των πρακτικών του διενεργηθέντος διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου και τον διορισμό ως υποτρόφου, σύμφωνα με τα ανωτέρω της: Γεωργακοπούλου Θεώνης, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, διότι συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας (14,3) συγκριτικά με τους συνυποψηφίους της.
H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2014-2015, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ