Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Θεολογίας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 38, του άρθρου 56 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/10-9-2013) "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013) και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της από 18.03.1926 συντακτικής απόφασης "περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών" που κυρώθηκε με τον Ν. 4398/1929.
3. Την από 28-07-2014 προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Θεολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, σε πτυχιούχο Θεολογικής ή Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Θεολογίας.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Την από 22.01.2015 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την έγκριση των πρακτικών του διενεργηθέντος διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Θεολογίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως και τον διορισμό ως υποτρόφου, σύμφωνα με τα ανωτέρω του μοναδικού υποψηφίου Αλέξανδρου Σφακιανάκη, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, διότι συγκέντρωσε τον ελάχιστο απαιτούμενο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας (14), ίσο με τη βάση.
H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2014-2015, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα. Επίσης στον υπότροφο θα καταβληθούν, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό καθώς και, μετά τη λήξη των σπουδών του, τα έξοδα επιστροφής του, τα οποία θα ανέλθουν συνολικά μέχρι το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€).
 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ