Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε.


Σκοποί του Κέντρου:

  • Μελέτη της ελληνικής γλώσσας και των διαλέκτων της
  • Αποθησαύριση των νεοελληνικών διαλέκτων
  • Σύνταξη του Ιστορικού Λεξικού
  • Εκδοτικό έργο