Προσωπικό


Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ειρήνη Τσούρη (210 3664790), ηλ. δ/νση: etsouri@academyofathens.gr

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Καταλόγων και Δανεισμού: Ελένη Μαστρογεργίου (210 3664795), ηλ. δ/νση: mastroge@academyofathens.gr

 

Κυριακή Αδάμ (210 3664791), ηλ. δ/νση: adam@academyofathens.gr

Γεώργιος Κατσαμάκης (210 3664789), ηλ. δ/νση: gkkatsam@academyofathens.gr

Καλλιόπη Φατούρου (210 3664713), ηλ. δ/νση: kellyfatourou@academyofathens.gr (Ελληνική Βιβλιογραφία)