Νικήτα Νηφάκη (1748-1818 περίπου), Μανιάτικα ιστορικά στιχουργήματα εκδιδόμενα εκ χειρογράφων κωδίκων με προλεγόμενα και σημειώσεις υπό Σωκρ. Β. Κουγέα, Αθήνα 1964, 8ο, σελ. ιβ΄+ 240+πίν. Α΄-Β΄


Εκδίδονται εννέα στιχουργήματα του Μανιάτη ριμαδόρου Νικήτα Νηφάκη: "Ιστορία της Μάνης", "Αποχαιρετισμός της πατρίδος", "Φιλονεικία των μελών του σώματος", "Αυτοβιογραφία", "Ιστορία του Φραγκομαχαλά της Σμύρνης" κ.ά. Στην εισαγωγή του ο εκδότης αναφέρεται στον βίο και το έργο του Νηφάκη, στα χειρόγραφα και τις εκδόσεις των στιχουργημάτων. Ακολουθεί η έκδοση των κειμένων, που συνοδεύεται από πραγματολογικά σχόλια, ευρετήριο κυρίων ονομάτων και γλωσσάρι. Τα στιχουργήματα περιέχουν ενδιαφέρον υλικό για την κοινωνική ιστορία της Μάνης. Ο στιχουργός, εκκινώντας από μια διαφωτιστική αντίληψη, στιγματίζει και σατιρίζει πρόσωπα και παραδοσιακές συμπεριφορές της τοπικής κοινωνίας, όπως οι εσωτερικές διαμάχες, το έθιμο του γδικιωμού, η ροπή των Μανιατών προς την πειρατεία, η απαιδευσία.