Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων


Καρπός μακρόχρονης εργασίας, οι τέσσερις αυτοί ογκώδεις τόμοι περιέχουν τους καταλόγους χειρογράφων όλων των μετεωρικών μονών (Μεταμορφώσεως, Βαρλαάμ, Αγίου Στεφάνου και Αγίας Τριάδος - στους κώδικες της Αγίας Τριάδος συμπεριλαμβάνονται και αυτοί των μονών Ρουσάνου και Αγίου Νικολάου Αναπαυσά). Συνολικά καταλογογραφούνται 1240 περίπου χειρόγραφα, που καλύπτουν χρονικά περίοδο δέκα αιώνων (9ος-19ος αιώνας). Κάθε τόμος συνοδεύεται από εκτενή προλεγόμενα των επιμελητών τους, χρονολογικό πίνακα των χειρογράφων, κατάλογο κωδικογράφων, κατάλογο ενθυμήσεων και άλλων σημειωμάτων, ευρετήρια καί πανομοιότυπα κωδίκων. Οι κατάλογοι αναδεικνύουν τον χειρόγραφο πλούτο των μετεωρικών μονών και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την αναζήτηση και μελέτη των βυζαντινών και μεταγενέστερων κειμένων που απόκεινται σ' αυτές.

  • τόμος Α΄: [Τά χειρόγραφα της Μονής Μεταμορφώσεως], εκ των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη. Προλεγόμενα [και συμπληρώσεις] Λ. Βρανούση, Αθήνα 1967, 8ο, σελ. 77*+773+πίν. Ι-LΧΧΙΙ (ασπρόμαυροι)+πίν. LΧΧΙΙΙ-LΧΧΧ (έγχρωμοι). - Β΄ έκδοση του έργου, με προσθήκες Δημ. Ζ. Σοφιανού, Αθήνα 1998, 8ο
  • τόμος Β΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Βαρλαάμ, εκ των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη. Προλεγόμενα [και συμπληρώσεις] Δημ. Ζ. Σοφιανού, Αθήνα 1984, 8ο, σελ. κγ΄+47+πίν. Α΄-ΜΗ΄ (έγχρωμοι)+πίν. 1-212 (ασπρόμαυροι)
  • τόμος Γ΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Στεφάνου, υπό Δημ. Ζ. Σοφιανού, Αθήνα 1986, 8ο, σελ. λθ΄+485+εικ. 1-6+πίν. Α΄-ΞΔ΄ (έγχρωμοι)+πίν. 1-208 (ασπρόμαυροι)
  • τόμος Δ΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίας Τριάδος, υπό Δημ. Ζ. Σοφιανού, Μέρος Α΄-Β΄, Αθήνα 1993, 8ο, σελ. λη΄+866+εικ. Α΄-ΙΓ΄+πίν. Α΄-ΠΑ΄(ασπρόμαυροι)+πίν. Ι-ΧΙΙΙ (έγχρωμοι) +πίν. 1-214 (ασπρόμαυροι)