Α. Κ. Ορλάνδος, με τη συνεργασία του Λ. Βρανούση, Τά χαράγματα του Παρθενώνος, ήτοι επιγραφαί χαραχθείσαι επί των κιόνων του Παρθενώνος κατά τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους, Αθήνα 1973, 8ο, σελ. 46*+199+πίν. Α΄-Η΄


Εκδίδονται και σχολιάζονται 235 χαράγματα σε κίονες του Παρθενώνα. Πρόκειται για επικλήσεις "προς θείαν βοήθειαν", αναγραφές θανάτων και απλές αναγραφές ονομάτων, φράσεις από εκκλησιαστικά κείμενα, συμβολικές παραστάσεις. Τα χρονολογημένα χαράγματα, 60 συνολικά, καλύπτουν περίοδο δέκα αιώνων (6ος-15ος αι.). Στην εισαγωγή του βιβλίου εξετάζεται αναλυτικά η μορφή, η γλώσσα και το περιεχόμενο των χαραγμάτων και παρατίθεται πίνακας των χρονολογημένων και ονομαστικός κατάλογος των προσώπων που μνημονεύονται στα χαράγματα. Η έκδοση συνοδεύεται από φωτογραφικά πανομοιότυπα.