Γεωργίου Χούμνου, Η Κοσμογέννησις. Ανέκδοτον στιχούργημα του ΙΕ΄ αιώνος. Έμμετρος παράφρασις της Γενέσεως και Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης. Κριτική έκδοσις υπό Γεωργίου Α. Μέγα, Αθήνα 1975, 8ο, σελ. VΙΙΙ+221+πίν. Α΄-ΙΔ΄


Κριτική έκδοση του στιχουργήματος Η Κοσμογέννησις του Γεωργίου Χούμνου, νοτάριου στον Χάνδακα κατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Έργο της πρώιμης κρητικής λογοτεχνίας, σωζόμενο σε τέσσερα χειρόγραφα, η Κοσμογέννησις αποτελεί έμμετρη παράφραση των δύο πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Στην εισαγωγή του ο εκδότης αναφέρεται λεπτομερώς στη χειρόγραφη παράδοση του ποιήματος, στη γλώσσα και στη στιχουργία του, στο περιεχόμενο και στον χαρακτήρα του, στις πηγές και στη λογοτεχνική του αξία. Η έκδοση συνοδεύεται από πραγματολογικές σημειώσεις και κριτικές παρατηρήσεις, γλωσσάριο και πανομοιότυπα.