Εφημερίς. Η αρχαιότερη ελληνική Εφημερίδα που έχει διασωθή, Βιέννη 1791-1797. Εκδότες: οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου. Ανασυγκρότηση της σειράς σε φωτοτυπική επανέκδοση. Ερευνητική, συλλεκτική και εκδοτική φροντίδα, Προλεγόμενα, Σημειώσεις κτλ. Λ. Βρανούσης,


  • τόμος 1: Εφημερίς του έτους 1791, 8ο, σελ. 150*+587+1 χάρτ.
  • τόμος 2: Εφημερίς του έτους 1792, 8ο μικρό, σελ. 16*+1193
  • τόμος 3: Εφημερίς του έτους 1793, 8ο μικρό, σελ. 16*+1089
  • τόμος 4: Εφημερίς του έτους 1794, 8ο μικρό, σελ. 15*+1225
  • τόμος 5: Προλεγόμενα του Λ. Βρανούση στην Εφημερίδα του έτους 1797, 8ο μικρό, σελ. 1069
  • τόμος 6: Εφημερίς του έτους 1797, 8ο μικρό, σελ. 1173
  • τόμος 7: Ευρετήρια. Κύρια ονόματα και Γλωσσάριο, Αθήνα 2000, 8ο, σελ. ι΄+323.

Ανατυπώνονται τα σωζόμενα τεύχη της Εφημερίδος, της παλαιότερης σωζόμενης ελληνικής εφημερίδας. Τα τεύχη που ανατυπώνονται είναι των ετών 1790/91, 1792, 1793, 1794 και 1797. Κάθε τόμος συνοδεύεται από προλεγόμενα και περιλήψεις των περιεχομένων της Εφημερίδος. Σε ξεχωριστούς τόμους εκδίδονται τα Προλεγόμενα του Λ. Βρανούση στην Εφημερίδα του 1797 και τα Ευρετήρια της Εφημερίδος, συλλογικό έργο του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΜΝΕ, τα οποία περιλαμβάνουν ονόματα προσώπων και τόπων, καθώς και Γλωσσάριο, που καταρτίστηκε από τον Γεώργιο Παπαδημητρίου, παλαιό ερευνητή του ΚΕΜΝΕ. Αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας του Λ. Βρανούση, η ανασυγκροτημένη Εφημερίς της Βιέννης αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της ιστορίας του ελληνικού τύπου και της εποχής, ενώ τα εκτενή Προλεγόμενα του Βρανούση στην Εφημερίδα του 1797 αναδεικνύουν τον ειδησεογραφικό πλούτο της και τις σχέσεις των εκδοτών της με τον Ρήγα Βελεστινλή.  Η ανατυπωμένη σειρά της Εφημερίδος υπάρχει και σε ψηφιοποιημένη μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://anno.onb.ac.at/zeitungen.htm