Ερευνητικές υποδομές


DARIAH-GR

Σκοπός του έργου DARIAH GR ήταν να κατασκευαστεί η ελληνική ερευνητική υποδομή για της ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες, η οποία συνδέεται με την αντίστοιχη πανευρωπαϊκή υποδομή DARIAH EU. Γενικότεροι στόχοι η συνεργασία φορέων ανθρωπιστικών σπουδών και φορέων τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας, η διασύνδεση της ελληνικής ερευνητικής εμπειρίας με την ευρωπαϊκή, η διευκόλυνση της μετάβασης στο ψηφιακό περιβάλλον στους χώρους της δημιουργίας και διατήρησης πολιτιστικού αποθέματος, της έρευνας και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Υλοποιεί αυτούς τους στόχους γύρω από υπηρεσίες, εργαλεία και δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδήσεις


Το DARIAH είναι μια πανευρωπαϊκή υποδομή για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες και αφορά ερευνητές που εργάζονται με υπολογιστικές μεθόδους. Υποστηρίζει την ψηφιακή έρευνα, καθώς και τη διδασκαλία των ψηφιακών μεθόδων έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα


H Ακαδημία Αθηνών μετέχει στην ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή PARTHENOS

Το όνομα PARTHENOS σημαίνει «Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies». Το ακρωνύμιό του είναι εμπνευσμένο από το όνομα της Αθηνάς Παρθένου, της ελληνικής θεάς της σοφίας, της έμπνευσης και του πολιτισμού.

Στόχος του έργου PARTHENOS είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό οικοσύστημα για την υποστήριξητης έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά μέσω ευφυϊών και καινοτόμων εργαλείων, και να διευκολύνει τους ερευνητές στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και μεθόδων.

Η κοινοπραξία των φορέων που μετέχουν στο έργο, με επικεφαλής το PIN Scrl, δηλαδή τις Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας στην Ιταλία, αποτελείται από δεκαπέντε εταίρους από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει τις δύο ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές (DARIAH) και τη γλωσσολογία (CLARIN).

Οι εταίροι της ερευνητικής υποδομής PARTHENOS θα συνεργαστούν στενά σε όλες τις πτυχές του έργου, δηλαδή της τεχνολογικής ανάπτυξης, της τυποποίησης και της χάραξης πολιτικής, καθώς και σε δραστηριότητες διάδοσης που θα απευθύνονται στις διάφορες ερευνητικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε βάθος έρευνες και άλλες ερευνητικές μέθοδοι, όπως συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, και ειδικές ομάδες εργασίας έχουν ήδη διεξαχθεί σε πολλούς από τους κλάδους που καλύπτονται από το PARTHENOS προκειμένου να εντοπισθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των ερευνητών που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς.

 Ως εκ τούτου, το πρώτο βήμα θα είναι να συγκεντρωθεί αυτή η έρευνα, ώστε να προσδιοριστούν οι κοινές απαιτήσεις και τα θέματα. Μπορεί επίσης να υπάρξουν κάποια κενά που θα απαιτήσουν κάποια πρωτογενή έρευνα από το PARTHENOS με τη χρήση κάποιων από τις προαναφερθείσες μεθόδους. Παράλληλα με αυτό, οι εταίροι θα συνεργαστούν σε κοινές πολιτικές και στρατηγικές εφαρμογής για τη διαχείριση των δεδομένων, τη διασφάλιση της ποιότητας των ψηφιακών αποθετηρίων, δεδομένων και τα μεταδεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα Ανοικτά Δεδομένα και την Ανοικτή Πρόσβαση.

Μία δράση καλύπτει το συγκεκριμένο τομέα της τυποποίησης στους τομείς της τεκμηρίωσης των πρωτογενών δεδομένων και των πηγών, των πόρων αναφοράς και των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων.

Μια άλλη καλύπτει τα ζητήματα της διαλειτουργικότητας και της σημασιολογίας και περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός κοινού σημασιολογικού πλαισίου, την ενσωμάτωση πολύγλωσσων πόρων αναφοράς και το σχεδιασμό της ανακάλυψης πόρων.

Όλη αυτή η εργασία βάσης θα τροφοδοτήσει και θα καθορίσει την τεχνική ανάπτυξη των εργαλείων και υπηρεσιών που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ερευνητικής υποδομής που θα υπηρετεί όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Τέλος, θα προσφερθεί η κατάλληλη κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη,  και θα παρέχονται  οδηγοί βέλτιστων πρακτικών και τεκμηρίωσης που θα επιτρέψουν στους ερευνητές να αξιοποιήσουν το PARTHENOS με τον καλύτερο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.parthenos-project.eu


H Ακαδημία Αθηνών μετέχει στην ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή Humanities at Scale - DARIAH

Στις 19 και 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Χάγη η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Humanities at Scale - DARIAH. Το έργο Humanities at Scale(HAS), δηλαδή Διευρύνοντας τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μπορεί να θεωρηθεί ως συμπλήρωμα στο DARIAH. Δημιουργήθηκε για τη βελτίωση του DARIAH, δηλαδή για την προώθηση της νέας και τη διατήρηση της υπάρχουσας γνώσης για την έρευνα με ψηφιακά μέσα στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων το HAS επικεντρώνεται σε τρεις κύριες δραστηριότητες:
1. Τη διεύρυνση της κοινότητας του DARIAH
2. Την ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών
3. Τη διάχυση της ενημέρωσης στην ερευνητική κοινότητα.

Πακέτα εργασίας
Το έργο χωρίζεται σε πολλά πακέτα εργασίας που αφορούν την επικοινωνία και την καινοτομία, τη διεύρυνση του DARIAH, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την ενσωμάτωση και την επέκταση των εθνικών συνεισφορών στο DARIAH, την υποστήριξη του κύκλου ζωής των βασικών υπηρεσιών των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και των υποδομών ανοικτών δεδομένων.

DARIAH-ERIC
Το HaS συντονίζεται από το DARIAH- ERIC. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι είναι σημαντικοί πάροχοι ανθρωπιστικών υποδομών στις χώρες τους και σε διεθνές επίπεδο. Συμβάλλουν με την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του έργου. Επιπλέον, το Humanities at Scale βασίζεται στην τεχνογνωσία περισσότερων από 60 ιδρυμάτων-εταίρων του DARIAH.
Το Humanities at Scale χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://dariah.eu/activities/humanities-at-scale.html

 

Τετραήμερο Σεμινάριο EpiDoc, 2-5/05/2017

Σεμινάριο 17/03/2017