Κατάλογος Αρχείου Δημητρίου Ν. Χατζίσκου


Φάκελοι:

Α 1: Έγγραφα και έντυπα σχετικά με τη σταδιοδρομία του Δημητρίου Ν. Χατζίσκου.

Β 2: Φαιναρέτη Ν. Χατζίσκου το γένος Ζαχαρίτσα (ποικίλα).

Γ 3: Αλληλογραφία Δημ. Χατζίσκου με τους γονείς του (1912-1916).

Δ 4: Δημ. Χατζίσκου: «Η μελέτη μου επί της Κοινωνίας των Εθνών», γαλλικά (1919).

Ε 5: Περί της Κοινωνίας των Εθνών, 1919-1921 (χειρόγραφα – δακτυλογραφημένα  - έντυπα).

ΣΤ 6: Informations Belges, Μάιος – Σεπτ. 1920 (έντυπα).

Ζ 7: «Γενική Διοίκησις Ηπείρου» (1922).

Η 8: Τάκης Χατζίσκος. Εφ. «Καθημερινή», Σεπτ. 1922.

Θ 9: Αλληλογραφία των ετών 1916-1929.

Ι 10: Διάφορα (Εργασίες, έγγραφα, έντυπα, χρονολογημένα και αχρονολόγητα):

 •  Δ. Χατζίσκου, Les characters propres au senat du premier Empire, 23 Fevr. 1918 (δακτυλ.).
 • Ν. Σαρίπολου: Εισήγησις περί μεταβολών συνθήκης προστασίας των εθνικών μειονοτήτων 28/10 Αυγούστου 1920 (δακτυλ.).
 •  Άρθρα του Συντάγματος μεταρρυθμισμένα 1921 (έντυπα).
 •  Ι. Μπακοπούλου: Περί αναθεωρήσεως διατάξεων του Συντάγματος σχετικών με το Συμβούλιον Επικρατείας και την Διοικητικήν Δικαιοσύνην, 4 Μαΐου 1821 (δακτυλ.).
 •  Δ. Χατζίσκου: Εισηγήσεις περί του Συμβουλίου Επικρατείας (1921) (χειρ.).
 •  Les propositions de RAIX des trois Grandes Puissances.
 • Résultats de la Conference économique de Genéve (1927). Sir Arthur Salter.
 •  Έγγραφα αναφερόμενα στους πολεμοπαθείς (1930).
 •  Χειρόγραφο κείμενο (1923 t.p.q.).
 • «Συνθήκη Ενώσεως Ιονίων νήσων μετά της Ελλάδος της 29 Μαρτίου 1864» (χειρ. και δακτυλ.). Χειρόγραφο Ι. Φιλήμονος.
 • «Διατάξεις της Βερολινείου Συνθήκης αφορώσαι ειδικώς της Ελλάδα» (χειρ. και δακτυλ.). Χειρόγραφο Ι. Φιλήμονος.

ΙΑ 11: Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1933).

ΙΒ 12: Αγορεύσεις Δημ. Χατζίσκου των ετών 1927, 1931, 1934 (χειρ.).

ΙΓ 13:  α. Εκλογή καθηγητών Πανεπιστημίου (1935).

           β. Διάφορα εκπαιδευτικά (1935).

ΙΔ 14: Υπόμνημα Δ. Ε. Τσιπούρα (1935).

ΙΕ 15: «Αποκόμματα Εφημερίδων διάφορα ιδίως αφορώντα το Πανεπιστήμιον» (κυρίως του 1935).

ΙΣΤ 16: Αποκόμματα Εφημερίδων Φεβρ. – Μαρτ. 1935.

ΙΖ 17: Διάσκεψις Γενεύης – Διεθνές Δίκαιον (1935).

ΙΗ 18: «Αγορεύσεις Υπουργού κ. Δημ. Χατζίσκου» (1935).

ΙΘ 19: Αποκόμματα Εφημερίδων των ετών 1930-1936.

Κ 20: Φιλική Εταιρεία (1937), βλ. Ι. Μεταξά, Ημερολόγιον, τόμ. 4ος, σ. 650.

ΚΑ 21: Αλληλογραφία κ.ά. των ετών 1932-1938.

ΚΒ 22: Υπουργείον Συγκοινωνιών. Χάρτες Οδικού Δικτύου (1940).

ΚΓ 23: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΚΔ 24: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΚΕ 25: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΚΣτ 26: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΚΖ 27: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΚΗ 28: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΚΘ 29: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

Λ 30: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΛΑ 31: «Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων» (1942).

ΛΒ 32: «Έγγραφα προς παρουσίασιν εις τον Πρόεδρον» (1942).

ΛΓ 33: Αλληλογραφία του έτους 1942.

ΛΔ 34: Κόμματα – Οργανώσεις (1942-1945) κ.ά. 1915-1974.

ΛΕ 35: Υπουργείον Εφοδιασμού (1945).

ΛΣτ 36: Αλληλογραφία – Δακτυλογραφημένα – Έντυπα (Υπουργείο Εφοδιασμού) (1945).

ΛΖ 37: «Αγγλική πολιτική: Ιαν. – Δεκ. 1945» (Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών).

ΛΗ 38: «Αγγλική πολιτική: 1 Αυγ. – Δημοψήφισμα» (Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών).

ΛΘ 39: «Αγγλική πολιτική: 1 Ιαν. – 31 Μαρτ. 1946» (Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών).

Μ 40: «Αγγλική πολιτική: 31 Μαρτ. – 1 Αυγ. 1946» (Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών).

Μ 41: «Αγγλική πολιτική: 1946».

ΜΒ 42: «Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή. Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί της Αναθεωρήσεως του Συντάγματος» 1946.

ΜΓ 43: «Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή» (1947-1948).

ΜΔ 44: «Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή» (1946-1948).

ΜΕ 45: «Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή» (1946-1948).

ΜΣΤ 46: «Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή» (1946-1947).

ΜΖ 47: «Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή» (1946-1947).

ΜΗ 48: «Σχετικά με την Αναθεώρησιν του Συντάγματος» (1946-1947).

ΜΘ 49: «Σχετικά με την Αναθεώρησιν του Συντάγματος» (1947).

Ν 50: «Εισηγητικαί Εκθέσεις επί της Τροπολογίας του Συντάγματος».

ΝΑ 51: Διάφορα έγγραφα αφορώντα εις την Αναθεώρησιν του Συντάγματος (1947-1948).

ΝΒ 52: Διάφορα:

 • Χρυσαΐτη: Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως (1944).
 • Υποθέσεις Βομβοπλήκτων.
 • Περί ψήφου γυναικών (χειρ. και δακτυλ.).
 • Περί ενώσεως γερμανικών συνεταιρισμών.
 • Εισηγητική Έκθεση επί σχεδίου κώδικα προς την Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή (1948).
 • Ελληνική Πολεμική Περίθαλψη Αμερικής. Μετάφραση εκ του αγγλικού.
 • Διάφορα.

ΝΓ 53: 1. Περί σύνταξης της Πολιτείας (χειρ. και δακτυλ.).
            2. Δημοψήφισμα (δακτυλ.).
            3. Περί εκλογικού συστήματος (χειρ. και δακτυλ.) (1920;).
            4. Κοινοβουλευτισμός και εκλογικό σύστημα.

ΝΔ 54: Αλληλογραφία των ετών 1940-1950.

ΝΕ 55: «Εκλογαί 9 Σεπτ. 1951».

ΝΣτ 56: Αλληλογραφία των ετών 1950-1960.

ΝΖ 57: Κατάλογοι Βουλευτών των ετών 1948, 1952, 1956, 1961.

ΝΗ 58: 1. Αναφορά προς τον βασιλιά (1963) (δακτυλ.).
            2. «Αι κοινωνίαι δεν στέκουν όταν συντίθενται από πολύ πλουσίους, τους ολίγους, και από πολύ πτωχούς, τους πολλούς». Ανοικτή επιστολή (1961 t.p.q.).

ΝΘ 59: «Ενδιαφέροντα γράμματα του έτους 1966».

Ξ 60: Αλληλογραφία των ετών 1960 κ.ε.

ΞΑ 61: Αιτήσεις και ευχαριστίες Συλλόγων και Οργανώσεων.

ΞΒ 62: Αλληλογραφία (αχρονολόγητα).

ΞΓ 63: Οικονομικά.

ΞΔ 64: «Λουτρά Υπάτης» (1888-) 1946.

ΞΕ 65: «Υπόθεσις Μεταλλείων Σίφνου» (1882-1904).

ΞΣΤ 66: Βιβλιάρια ενσήμων, αποδείξεις…

ΞΖ 67: «Υπόθεσις οικοπέδων Καστέλλας».

ΞΗ 68: «Λογαριασμοί Πολιτικού Γραφείου».

ΞΘ 69: «Υπουργείον Οικισμού – Γραφείον Πολεοδομίας» (1964-1965).

Ο 70: «Υπόθεσις Τραπέζης Αθηνών.

ΟΑ 71: «Εξοφλητικαί Πράξεις Δημ. Χατζίσκου».

ΟΒ 72: «Εξοφλητικαί Πράξεις της μητρός μου».

ΟΓ 73: Τίτλοι οικονομικών κυρίως δημοσιευμάτων από τον ημερήσιο τύπο των ετών 1949, 1950, 1951, 1952, 1954.

ΟΔ 54: 1. Εφημερίς των Νόμων (έντυπα των ετών 1945-1962).
            2. Οικονομική Επιθεώρησις (έντυπα των ετών 1945-1962).

ΟΕ 75: Μερικά Δελτία Ειδήσεων των ετών 1951-1956 (έντυπα).

ΟΣτ 76: Χάρτες.

ΟΖ 77: Ευχετήριες κάρτες και τηλεγραφήματα.

ΟΗ 78: «Καταστάσεις συμπολιτών διαμενόντων εν Αθήναις».

ΟΘ 79: «Ονομαστική Κατάστασις αποστολέων επιστολών κατά τόπους από του έτους 1946 έως και 1951».

Π 80: «Ονομαστικός κατάλογος αποσταλέντων βιβλίων 1. Εις Ζαχαροπλαστεία, 2. Εις Καφενεία».

ΠΑ 81: Ονόματα και διευθύνσεις.

ΠΒ 82: Ονόματα και διευθύνσεις.

ΠΓ 83: Τηλεγραφήματα διαφόρων ετών.

ΠΔ 84: Προσκλήσεις διαφόρων ετών.

ΠΕ 85: «Ο Άργος του τύπου της Ανατολής» μέχρι το 1975.

ΠΣΤ 86: Ιατρικές εξετάσεις Δημ. Χατζίσκου.

ΠΖ 87: Ιατρικές εξετάσεις Δημ. Χατζίσκου.

ΠΗ 88: Φωτογραφίες.

ΠΘ 89: Νεκρολογίες – Συλλυπητήρια τηλεγραφήματα και επιστολές (1975).

Ρ 90: Ποικίλα διαφόρων ετών.

ΡΑ 91: Φύλλα εφημερίδων.

Τοπογραφικά διαγράμματα ιδιοκτησίας Δη. Ν. Χατζίσκου, Φαιναρέτης Ζαχαρίτσα – Χατζίσκου και Αιμιλίου Ζαχαρίτσα.

Διπλώματα Δημ. Χατζίσκου – Φοιτητικές σημειώσεις – σφραγίδες και άλλα προσωπικά του αντικείμενα.