Αρχείο Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (1809-1892)


(Κωδικός Αρχείου ΑΡ/Αλ 1)

1. ΕΓΓΡΑΦΑ (φακ. 1 -56)

α. ιδιωτικός  βίος

φάκ. 1: επιστολές Καρολίνας (συζύγου) προς τον Αλέξανδρο (1833-1857)

φάκ. 2: επιστολές Καρολίνας και Κλέωνος (υιού) προς τον Αλέξανδρο (1861-1867)

φάκ. 3: επιστολές Καρολίνας, Ραλλούς (αδελφής), Ευφροσύνης (αδελφής), Κλέωνος και άλλων τέκνων προς τον Αλέξανδρο (1868-1872)

φάκ. 4: επιστολές Ευφροσύνης, τέκνων και άλλων προς τον Αλέξανδρο (1873-1878)

φάκ. 5: επιστολές διαφόρων προς τον Αλέξανδρο (1879-1887)

φάκ. 6: επιστολές διαφόρων προς τον Αλέξανδρο (1887-1892)

φάκ. 7: επισκεπτήριες κάρτες διαφόρων προς τον Αλέξανδρο (χωρίς χρονολογία)

φάκ. 8: δικαιοπρακτικά έγγραφα (1835-1863)

φάκ. 9: δικαιοπρακτικά έγγραφα (1864-1866)

φάκ. 10: δικαιοπρακτικά έγγραφα (1867-1870)

φάκ. 11: δικαιοπρακτικά έγγραφα (1871-1887)

φάκ. 12: χρεωστικές ομολογίες και αποδείξεις (1797-1866)

φάκ. 13: κατάστιχα και λυτά έγγραφα με λογαριασμούς οικιακής χρήσεως (1876-1892)

φάκ. 14: έγγραφα με λογαριασμούς οικιακής χρήσεως (1876-1892)

φάκ. 15: βιβλίο οικογενειακών εξόδων (Βερολίνο) - αποδείξεις (1874-1878)

φάκ. 16: κατάστιχα με λογαριασμούς - αποδείξεις (1882-1892)

β. δημόσιος βίος

φάκ. 17: έγγραφα (1821-1851)

φάκ. 18: έγγραφα (1851-1855)

φάκ. 19: έγγραφα (Ιανουάριος - Απρίλιος 1856)

φάκ. 20: έγγραφα (Μάιος - Ιούλιος 1856)

φάκ. 21: έγγραφα (1856-1857)

φάκ. 22: έγγραφα (Ιανουάριος - Ιούλιος 1857)

φάκ. 23: έγγραφα (1857-1858)

φάκ. 24: έγγραφα (Ιανουάριος - Ιούλιος 1858)

φάκ. 25: έγγραφα (1858-1859)

φάκ. 26: έγγραφα (1859-1860)

φάκ. 27: έγγραφα (1860-1864)

φάκ. 28: έγγραφα (1865-1868)

φάκ. 29: έγγραφα (1869)

φάκ. 30: έγγραφα (1870-1871)

φάκ. 31: έγγραφα (1871-1873)

φάκ. 32: έγγραφα (1874-1880)

φάκ. 33: έγγραφα (1881-1892)

φάκ. 34: κώδιξ (1843-1859)

φάκ. 35: κώδιξ (1874-1887)

φάκ. 36: τεύχος με εκθέσεις του Αλ. Ραγκαβή προς το Υπουργείο των Εξωτερικών 

φάκ. 37: δύο τετράδια (1874-1875)
γ. επιστημονική και λογοτεχνική δραστηριότητα (φάκ. 38-44)

φάκ. 38: έγγραφα (1857-1889)

φάκ. 39: έγγραφα (1836-1856)

φάκ. 40: έγγραφα (1857-1870)

φάκ. 41: έγγραφα (1871-1880)

φάκ. 42: έγγραφα (1881-1889)

φάκ. 43: έγγραφα (1888-1889)

φάκ. 44: έγγραφα (1890-1892)

δ. τιμητικές διακρίσεις (φάκ. 45-49)

φάκ. 45: έγγραφα (1836-1856)

φάκ. 46: έγγραφα (1857)

φάκ. 47: έγγραφα (1857-1862)

φάκ. 48: έγγραφα (1863-1877)

φάκ. 49: έγγραφα (1879-1891)

ε. διάφορα (φάκ. 50-56)

φάκ. 50: έγγραφα

φάκ. 51: έγγραφα (1892)

φάκ. 52: έγγραφα αχρονολόγητα 

φάκ. 53: έγγραφα (1869-1888) και αχρονολόγητα

φάκ. 54: έγγραφα στη γερμανική γλώσσα και αχρονολόγητα

φάκ. 55: έγγραφα στη γερμανική γλώσσα (1834-1889) και στην αγγλική γλώσσα

φάκ. 56: ποικίλο αρχειακό υλικό
 

2. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ (φάκ. 57-78)

φάκ. 57: απομνημονεύματα: τετράδιο, σελ. α-β+635

φάκ. 58: απομνημονεύματα: - τετράδιο, σελ. 404+6+6

- τετράδιο, σελ. 296

- τετράδιο, σελ. 262+8+4 (έντυπες)

φάκ. 59: απομνημονεύματα: - τετράδιο, σελ. 245-375

- τετράδιο, σελ. 2-104

σημειώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα απομνημονεύματα:

- τετράδιο, σελ. 32

- τετράδιο, σελ. 32

- τετράδιο, σελ. 32

- σελ. 1-16, όπου πίνακες περιεχομένου των απομνημονευμάτων

- τετράδιο, σελ. 82

- τετράδιο, σελ. 104

φάκ. 60: σημειώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα απομνημονεύματα (συνέχεια)

- τετράδιο, σελ. 36 (1849-1850)

- τετράδιο, σελ. 110 (1863-1864)

- τετράδιο, σελ. 54 (1867-1868)

- τετράδιο, σελ. 155 (1870-1872)

- τρία σπαράγματα, σελ. 16+4+12=32

- τετράδιο, σελ. 140 (1876-1878)

- τετράδιο, σελ. 135 (1878)

- τετράδιο, σελ. 112 (1880)

- τετράδιο, σελ. 162 (1882)

- τετράδιο, σελ. 143 (1884)

- τετράδιο, σελ. 160 (1885)

φάκ. 61: προσωπικές σημειώσεις

- τετράδιο, σελ. 36

- τετράδιο, σελ. 90

- τετράδιο, σελ. 138

- τετράδιο, σελ. 60 (λογαριασμός)

- τετράδιο, σελ. 32 (σημειώσεις ταξιδιού)

- τετράδιο, σελ. 16 (σημειώσεις ταξιδιού)

- τετράδιο, σελ. 28 (σημειώσεις ταξιδιού)

- διάφορα φύλλα, έντυπα και χειρόγραφα ποικίλου περιεχομένου

φάκ. 62: αρχαιολογία

- επιτάφιος στον Κάρολο Λένορμαν, σελ. 12

- βιβλιογραφία έργου περί αρχαιολογίας, σελ. 32

- "Λεξικόν Αρχαιολογικόν", σελ. 28

- χάρτης Αθηνών

- νομισματικά, σελ. 1+2 φάκ.

- έντυπο: Fouilles du temple d' Hera pres d'Argos par A. R. Rangabe, σελ. 2

- διάλεξις περί αρχαιοτήτων των Αθηνών, σελ. 14

- έκθεσεις περιοδείας από Αθηνών εις Αρκαδίαν προς τον Αρχαιολογικόν Σύλλογον, Οκτ. 1848, σελ. 104

- σχεδιάγραμμα αρχαίου θεάτρου (εις τριπολύν), σελ. 3

- αρχιτεκτονικά σχέδια τμημάτων αρχαίου ελληνικού ναού, σελ. 1

- αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σχετικών με αρχαιολογικούς χώρους, σελ. 16

- αρχαιολογικά διάφορα: 13 φύλλα και έντυπο σπάραγμα, σελ. 38

φάκ. 63: αρχαιολογία

σημειώσεις επιγραφικής

- τετράδιο, σελ. 46

- τετράδιο, σελ. 80

- διάφορες επιγραφές (φύλλα 61)

φάκ. 64: αρχαιολογία

σημειώσεις επιγραφικής

- τεύχος, φύλλα 63

- τεύχος, φύλλα 75

φάκ. 65: λογοτεχνία

ποίηση  (σε ελληνική ή άλλη γλώσσα)

- τετράδιο, σελ. 79 (εκδεδομένα ποιήματα)

- τετράδιο, σελ. 16 (ανέκδοτα στιχουργήματα)

- τετράδιο, σελ. 46 ("Ψυρεία")

- δύο ποιήματα, δακτυλόγραφο κείμενο (φ. 1) "Εμπρός" και άτιτλο

- δύο ποιήματα, σελ. 6

- τέσσερα ποιήματα χειρόγραφα: Εις την εορτήν εν τω Πανεπιστημίω

Παρνασσός και Αθήναι

Εις την Φιλαρμονικήν Εταιρείαν Βιέννης

Εις Πασχίδην

- ποίημα στη γερμανική γλώσσα (έντυπο 1889), σελ. 4, αφιερωμένο στον Αλ. Ραγκαβή

- "La pauvre mouton, fable du jour", σελ. 8

- "Διορθώσεις εις Νάθαν των τυπογραφικών παροραμάτων και σφαλμάτων χωρίων", σελ. 6

- κείμενο, φύλλα 12

φάκ. 66: λογοτεχνία

πεζογραφία (σε ελληνική ή σε άλλη γλώσσα)

- "Αττικαί Νίκτες", δύο τετράδια, σελ. 20+16

- "Η κατοικία του γέροντος, Πολυδώρου", σελ. 18

- "Εις γλυκείας ονειροπολήσεις", σελ. 20

- "Ο εφημέριος του χωρίου", σελ. 6

- διήγημα, σελ. 36

- "Ανδροκλής", διήγημα, σελ. 78

- περιοδικό "Romane des Auslandes", 1877, τεύχη 31-32

- "Βασιλική ή απομνημονεύματα εκ του βίου του Αλή Πασά", φύλλα 6

- Εντυπώσεις από πορεία στις Πλατείες, φύλλα 4

- κείμενο στη γαλλική γλώσσα με τίτλο "Cimon", σελ. 28

- κείμενο στη γαλλική γλώσσα, φύλλα 2

φάκ. 67: λογοτεχνία

θέατρο (σε ελληνική ή άλλη γλώσσα)

- σημειώσεις για το δράμα "Δούκας", φύλλα 8

- σχεδίασμα δράματος, φύλλα 3

- αρχή θεατρικού έργου, φύλλο 1

- ελληνικό κείμενο, φύλλα 4

- "Ο κυρ-Πέτρος ή ο σοφός του χωρίου", σελ. 28

- ελληνικό κείμενο, σελ. 17

- "Χρήστος Φιλόδωρος", σελ. 10

φάκ. 68: λογοτεχνία - μεταφράσεις

- τετράδιο, φύλλα 145, μετάφραση στα αγγλικά του έργου "Τριάκοντα Τύραννοι"

- τετράδιο, φύλλα 229, μετάφραση στα γαλλικά του έργου "Τριάκοντα Τύραννοι"

- φύλλα 20, μετάφραση στα γαλικά του έργου "Τριάκοντα Τύραννοι"

- Π. Μελέαγρου, μετάφραση στα ελληνικά ξενόγλωσσων ποιημάτων του Ραγκαβή, φύλλα 3

- μετάφραση στα αγγλικά του "Λαοπλάνου" του Ραγκαβή, σελ. 12

- μετάφραση Οδύσσειας β, φύλλα 4

- "Δούκας", μετάφραση στα γαλλικά, σελ. 24

φάκ. 69: λογοτεχνία - ξένη λογοτεχνία (πρωτότυπη ή σε μετάφραση)

- τετράδιο, σελ. 380, με περιεχόμενο τραγωδίες του Σαίξπηρ

- ποιήματα στα γερμανικά του John Scneidkert, φύλλα 10

- στίχοι στα ελληνικά του John Scneidkert, φύλλα 2

- ποιήματα στα γαλλικά της Roberta Acton, φύλλα 15

- σχέδιο μυθιστορήματος στα γερμανικά, σελ. 4

- μετάφραση στα ελληνικά (με λατινικό κείμενο) Ωδών του Ορατίου, σελ. 18

- μικρό απόσπασμα από μετάφραση στα ελληνικά του "Πόλεμος και Ειρήνη" του Τολστόι, φύλλα 2

φάκ. 70: φιλολογία

- "Αρχαίαι εκφράσεις εις την νεοελληνικήν", φύλλο 1

- παλαιογραφικά, παπυρολογικά, φύλλα 2

- τετράδιο, σελ. 90, με σημειώσεις για αλφάβητο και προφορά σανσκριτικής γλώσσας

- τετράδιο, σελ. 48, με σημειώσεις για αλφάβητο και προφορά σανσκριτικής γλώσσας

- τετράδιο, σελ. 16, με σημειώσεις αρχαίας ελληνικής μετρικής 

- μονόφυλλο με τίτλο "Ασσύριοι" 

- βιβλιογραφία για τον αρχίο ελληνισμό, φύλλο

- Pocock, India in Greece, 1852, συγκριτική γλωσσολογία

- "Σημειώσεις περί γλώσσης", σελ. 8

- κείμενο στα αγγλικά για τον τονισμό και τη γραμματική της ελληνικής, φύλλα 5

- σημειώσεις για αρχαίους συγγραφείς: 

τετράδιο, σελ. 24 (Δημοσθένης)

τετράδιο, σελ. 14 (Θουκυδίδης)

τετράδιο, σελ. 16 (Πλάτων)

τετράδιο, σελ. 32 (Ξενοφών)

τετράδιο, σελ. 12

δίφυλλο (Νεφέλαι κ.ά.)

- αγόρευσις εις Σύλλογον Παρνασσόν, σελ. 12+ φύλλα 16

- τετράδιο, σελ. 16, διάλεξη - ανακοίνωση στο Συνέδριο Φιλολόγων του Εδιμβούργου (1850), στα γαλλικά, και το αγγλικό κείμενο, σελ. 12

- σημειώσεις περί στιχουργίας, μονόφυλλο

- τετράδιο, σελ. 176, ευρετήριο με σημειώσεις χωρίων αρχαίων συγγραφέων

- τετράδιο, σελ. 252, αλφαβητικός πίνακας των "Βίων" του Πλουτάρχου

φάκ. 71: φιλολογία

- κρίσις ποιητικού διαγωνισμού 1851, σελ. 8

- κρίσις ποιητικού διαγωνισμού 1859, σελ. 32

- φύλλο 1, παρατηρήσεις Ραγκαβή προς Elissen

- τετράδιο με λεξιλόγιο από τον "Πτωχοπρόδρομο", σελ. 18

- σημειώσεις για τη νεοελληνική στιχουργία στα αγγλικά, φύλλα 18

- σημειώσεις ιστορίας νεοελληνικής λογοτεχνίας: 

8 σελ. (με αρίθμηση 283-290) έντυπες, από έκδοση της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας

βιβλιογραφικές σημειώσεις, φύλλο 1

βιβλιογραφικές σημειώσεις, φύλλο 1

τετράδιο, σελ. 16, με κείμενο στα γαλλικά και τίτλο "Essai sur l'histoire de la litterature grecque moderne"

σημειώσεις για ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας, φύλλα 3

τετράδιο, σελ. 44, γαλοελληνικό λεξικό

τετράδιο, σελ. 44, γαλλοελληνικό λεξικό

φάκ. 72: φιλολογία

τυπογραφικά δοκίμια του έργου του Αλ. Ραγκαβή, Litterature Neohellenique, τόμ. Α, σελ. 266, τόμ. Β, σελ. 282

φάκ. 73: ιστορία

- τετράδιο, σελ 24, αρχαία ελληνική ιστορία

- κατάλογος ονομάτων, φυλών και αρχόντων της ελληνικής αρχαιότητας, φύλλα 8

- επιτομή της ελληνικής ιστορίας για χρήση στα ελληνικά σχολεία, σελ. 12

- "Πολιτικαί Αρχαιότητες"

"Πίναξ των περιεχομένων, πίναξ αλφαβητικός", σελ. 12

ευρετήριο ονομάτων, σελ. 26

τρία τετράδια (σύνολο σελ. 66)

τρία τετράδια (σύνολο σελ. 52)

μονόφυλλο, Αττικά γένη

φάκ. 74: ιστορία

- τετράδιο, σελ. 16, σημειώσεις γεγονότων των ετών 1098-1377 (Σταυροφορίες, Βυζαντινό κράτος)

- σημειώσεις γεγονότων των ετών (87-970) (βυζαντινής ιστορίας), σελ. 26

- διάφορες σημειώσεις για πρόσωπα και γεγονότα της περιόδου 1202 κ.εξ. (φύλλα 8)

- σημειώσεις βιβλιογραφίας για το Βυζάντιο, σελ. 8

- περιλήψεις και σημειώσεις από το έργο του Γίββωνος, φύλλα 6

- χρονολογικό ευρετήριο έργου για ευρωπαϊκή ιστορία, σελ. 16

- σημειώσεις στα γαλλικά γεγονότων των ετών 1288-1717 σχετικά με Τουρκία, ετών 640-1481 σχετικά με Σερβία και των ετών 1454-1718 σχετικά με Βενετία (σύνολο σελ. 40)

- διάφορες σημειώσεις σχετικές με πρόσωπα, όπως Λάσκαρης, Σούτσος, φύλλα 3

- σημειώσεις σχετικές με ηγεμόνες Βλαχίας, φύλλα 2

- γενεαλογικά Φαναριωτών, φύλλα 2

- Histoire administrative des vingt cinq premières années de la Grèce", πίναξ περιεχομένων, φύλλα 2

- διάφορες σημειώσεις νεοελληνικής ιστορίας (19ος αι), φύλλα 7

- "Leak, περιγραφή των Αθηνών", σελ. 40

- "Un dernier mot sur la Grèce", σελ. 40

- πραγματεία στα γαλλικά σχετικά με την ληστεία στο Δήλεσι το 1870, σελ. 32

- λόγος του Αλ. Ραγκαβή προς τη Γερουσία (1857;), σελ. 18

- φύλλο εφημερίδας: παράρτημα του αρ. 8 της εφημερίδας "Ευνομία" με εμπιστευτικές υποδείξεις του Αλέξανδρου, το 1856, προς τον Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο

- καταστατικό της ανωνύμου εταιρείας "ο Έσπερος", σελ. 16

φάκ. 75: ιστορία

Ιστορικό Λεξικό

Α-Δ, στήλες 90+ σελ. 91-133 (139), 142-157, 160-197, 200-209+σελ. 10 χωρίς αρίθμηση, σελ. 1-20, 1-31, σελ. 1 χωρίς αρίθμηση, σελ. 1-95, σελ. 4 χωρίς αρίθμηση

φάκ. 76: πανεπιστημιακές παραδόσεις

τόμος με το εξής περιεχόμενο:

- "αρχαιολογικά μαθήματα Αλ. Ραγκαβή παραδοθέντα εν τω Πανεπιστημίω κατά το έτος 1859-60 και εκ παραδόσεων αυτού αντιγραφέντα", υπογραφή: Σ.Δ. Λάμαρης, σελ. 270 (χειρόγραφο)

- "Ιστορία της Καλλιτεχνίας" υπό Αλ. Ραγκαβή, τακτικού καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω, εν Αθήναις την 1η Οκτωβρίου 1853", υπογραφή: Σ. Δ. Λάμαρης, σελ. 152 (χειρόγραφο) 

- "Περιγραφή της Αθήνησιν Ακροπόλεως κατά W. Smith  και άλλους ατθιδογράφους υπό Δ. Πανταζή", Αθήναι 1859, σελ. 66

φάκ. 77: διάφορες επιστήμες - ποικίλα

- "Γένεσις", σελ. 4

- σημειώσεις για αρχαία ελληνική φιλοσοφία, σελ. 4

- δύο τετράδια σελ. 32, V. Cousin, Histoire Générale de la Philosophie

- κείμενο σχετικό με Φυσική Ιστορία, σελ. 32

- κείμενο σχετικό με μεικτούς γάμους, φύλλα 32+ 1 τετράδιο, σελ. 16

- Επιτάφιος Αλ. ραγκαβή προς Ιωαννίδη - Ιπληξή, σελ. 16

- κείμενο με τίτλο "Ιδέα συναρμολογίας των περί Αμερικής ειδήσεων", σελ. 4

- κείμενο του Αλ. Ραγκαβή σχετικό με τον πνευματισμό, σελ. 32

- κείμενο σχετικό με τη βυζαντινή μουσική, φύλλα 6

- δίπλωμα Λεόπουλου, φύλλα 2

- κείμενο με τίτλο "Η εθνική όρχησις"

- τετράδιο, σελ. 1-12, 17-68, 69-125, όπου διήγημα...

- πενήντα ένα έντυπα φύλλα, όπου περιεχόμενο των "Απάντων Φιλολογικών" του Αλ. Ραγκαβή

- τετράδιο, όπου εικοσιοκτώ λυτά φύλλα με κείμενο ποικίλου περιεχομένου

φάκ. 78: ποικίλα

- διάφορες σημειώσεις του Αλ. Ραγκαβή, επισκεπτήρια δελτία, κάρτες και άλλα, σύνολο φύλλα 87

- τρία φύλλα με ποιήματα της Roma, Παρίσι 18/2/1890, αφιερωμένα στον Αλ. Ραγκαβή

3. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (φάκ. 79-83)

φάκ. 79: αποκόμματα 1847-1890

- άρθρα του Αλ. Ραγκαβή στον Τύπο: είκοσι φύλλα του περιοδικού "Πανδώρα" και "Νέα Πανδώρα"  και τέσσερα φύλλα χειρόγραφα

- ανακοινώσεις του Αλ. Ραγκαβή σε συνέδρια:

α. ανακοίνωση προς το Conseil des Ministres de Grèce με θέμα "Affaire de Laurium" στο "Supplément au Moniteur Universele", 2 Οκτωβρίου 1872, φύλλο 1

β. λόγος προς Συνέδριο του Βερολίνου (1878) στο έκτακτο παράρτημα Τηλεγράφου, φύλλο 1

γ. προγράμματα και κατάλογοι (συνέδρων) του Διεθνούς Συνεδρίου Προϊστορικής Ανθρωπολογίας και Αρχαιολογίας, Λισαβόνα 25-29/9/1880, φύλλα 15

- άρθρα, επιστολές και άλλα διάφορα του Αλ. Ραγκαβή δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά:

α. άρθρα στην "Ευτέρπη", 1847-48, φύλλα 8

β. άρθρο με τίτλο "Οι Φιλόβιβλοι", Εταιρεία προς εμψύχωσιν των συγγραφέων στον "Αιώνα", αρ. φύλλου 2960, έτος ΛΕ΄, 18/10/1873, φύλλα 3

γ. πέντε επιστολές προς την εφημερίδα "Εφημερίς" (1873, 1877), φύλλα 5

δ. Αλ. Ραγκαβή, "Εντυπώσεις ταξιδιώτου" στον "Αιώνα", 10/12/1883, αρ. φύλλου 4343, φύλλα 2

ε. Αλ. Ραγκαβή, "Εντυπώσεις ταξιδιώτου" στους "Συλλόγους", 22/3 Φεβ. 1884, φύλλα 2 [= "Αιών", 10/12/1883, αρ, φύλλου 4343]

στ. Αλ. Ραγκαβή, "Περί θεάτρου" στην εφημερίδα "Εφημερίς", 20/10/1887, φύλλο 1

ζ. Α. Ραγκαβή, Επιστολή στους "Καιρούς", 12/24-9-1890, φύλλο 1

η. απόκομμα εφημερίδας "Το Άστυ", με απόσπασμα των Απομνημονευμάτων του Αλ. Ραγκαβή, Ναύπλιον, φύλλο 1

θ. απόκομμα εφημερίδας "Το Άστυ", 26/9/1895 με απόσπασμα των Απομνημονευμάτων του Αλ. Ραγκαβή, φύλλα 2

ι. τυπογραφικά δοκίμια (διορθώσεις) άρθρου του Αλ. Ραγκαβή στα γερμανικά για τον Α. Σούτσο, φύλλα 5

- βιβλιοκρισίες του Αλ. Ραγκαβή

α. απάντηση στον Νικολαΐδη - Λειβαδέα για την κριτική της Χρηστομάθειας, φύλλο 1

β. βιβλιοκρισία για τα Νεοελληνικά Παραμύθια του J. G. von Hahn στην "Deutsche Literaturzeitung" (τέσσερα αντίτυπα), σύνολο φύλλα 8

γ. βιβλιοκρισία για την "Neugriechische Grammatik" στην "Deutsche Literaturzeitung", αρ. 35 (1882) (πέντε αντίτυπα), σύνολο φύλλα 10 (2*5)

δ. βιβλιοκρισία για το "Archiv fur mittel und neugriechishe Philologie" στην "Deutsche Literaturzeitung", αρ. 8 (1881) (τέσσερα αντίτυπα), σύνολο φύλλα 8 (2*4)

ε. βιβλιοκρισία για τα τραγούδια του Ολύμπου "Chants populaires de l'Olympe" του A. Oikonomides στην "Deutsche Literaturzeitung", αρ. 36 (1882) (πέντε αντίτυπα), σύνολο φύλλα 10 (2*5)

στ. βιβλιοκρισία για την "Zakonische Grammatik" του Deffner στην "Deutsche Literaturzeitung", αρ. 25 (πέντε αντίτυπα), σύνολο φύλλα 5 (1*5)

- επικήδειοι λόγοι

α. για τον Ν. Δούκα στην εφημερίδα "Ελπίς", αρ. φύλλου 517 της 24/4/1849, φύλλα 2

β. για τον Γ. Σκούφο στην εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλλου 2942 της 16/8/1873, φύλλα 3

φάκ. 80: άρθρα για τον Αλ. Ραγκαβή σε ελληνικές και ξένες εφημερίδες (1874-1930)

- σημείωμα στον "Φάρο Όρθιος", Απρίλιος 1874

- άρθρο με τίτλο "Οι ποιηταί Ρίζοι Ραγκαβείς, πατήρ και υιός" στην εφημερίδα "Οι Σύλλογοι", 29/3/1874 (δύο αντίτυπα)

- σημείωμα με τίτλο "Ο κύριος Ραγκαβής εις το γραφείον μας" στην εφημερίδα "Εφημερίδα των Κυριών", έτος Α΄, αρ. 23 της 9/8/1887

- σημείωμα σε κάποια εφημερίδα χωρίς τίτλο και συγγραφέα 

- επιφυλλίδα του Θ. Βελλιανίτη με τίτλο "Παλαιαί οδοί, παλαιαί φυσιογνωμίαΙ"

- σημείωμα στα γαλλικά χωρίς συγγραφέα με τίτλο "A propos de l'affaire Hill"

- σημειώσε στα αγγλικά με τίτλο "Memorial Notices" και χωρίς συγγραφέα

- σημείωμα - επιστολή στα αγγλικά χωρίς τίτλο και συγγραφέα

- σημείωμα στα αγγλικά χωρίς τίτλο και συγγραφέα - αντί τίτλου: by submarine telegraph - from our own correspondent

- σημείωμα στα αγγλικά του T. D. Goodell με τίτλο "Greece and its Eastern Question"

- σημείωμα στα ιταλικά με τίτλο "Varieta Letteraria" στην εφημερίδα "L'echo d'Italia", Smyrna, 3/2/1885

- σημείωμα του Δ. Γατόπουλου με τίτλο "Του Ελγίνου οι συνάδελφοι"

- σημείωμα χωρίς τίτλο και συγγραφέα

- σημείωμα χωρίς τίτλο και συγγραφέα

- σημείωμα - επιστολή χωρίς τίτλο και συγγραφέα

- αποκόμματα της εφημερίδας "Σκριπ" με τίτλο "Από τα Απομνημονεύματα του Αλεξ. Ραγκαβή", 27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 3/5, 4/5, 9/5, 11/5, 13/5, 14/5/1930

- απόκομμα της εφημερίδας "Εστία" της 29/4/1930 με τίτλο "Αλέξανδρος Ραγκαβής: τα νέα Απομνημονεύματα"

- απόκομμα της εφημερίδας "Εστία" της 4/5/1930 με τίτλο "Εις την Αμερικήν του 1868, ένας διανοούμενος πρέσβης"

- απόκομμα της εφημερίδας "Εστία" της 5/5/1930 με τίτλο "Εις το Παρίσι του 1871, ένας διανοούμενος πρέσβης" και απόκομμα της εφημερίδας "Ακρόπολις" της 6/5/1930 με τίτλο "Πώς η Τουρκία επέτρεψεν την μεταφοράν των λειψάνων του Γρηγορίου Ε΄ δια του Βοσπόρου" (από τα Απομνημονεύματα του Ραγκαβή)

- απόκομμα της εφημερίδας "Νέαι Ιδέαι" της 13/1/1881, όπου επιστολή για τον Αλ. Ραγκαβή

- απόκομμα της εφημερίδας "Τηλέγραφος" της 8/3/1881, όπου άρθρο για τον Αλ. Ραγκαβή

- απόκομμα όπου άρθρο με τίτλο "16 Ιανουαρίου"

- αποκόμματα εφημερίδων όπου διήγημα με τίτλο "Μυρτός και Μυρτώ"

φάκ. 81: γερμανικά περιοδικά (1875-1884)

- "Die Gegenwart", τεύχος αρ. 12 (1875)

- "Magazin fur die Literatur des Auslandes", τεύχος 41 (1879), (έξι αντίτυπα), 50 (1881) (ένα αντίτυπο)

- "Beilage zur Algemeine Zeirung", τεύχος 34 (1881) (δύο αντίτυπα), 35 (1881) (ένα αντίτυπο), 39 (1883) (ένα αντίτυπο)

- "Das Magazin...", τεύχος 11 (1881) (δύο αντίτυπα), 7 (1882) (τρία αντίτυπα), 35 (1882) (ένα αντίτυπο), 36 (1883) (ένα αντίτυπο), 15 (1884) (ένα αντίτυπο)

- "Blatter fur literarische Unterhaltung", τεύχος 7 (1882) (ένα αντίτυπο), 42 (1882) (ένα αντίτυπο)

- "Berliner Philologische Wochenschrift", τεύχος 18 (1884) (ένα αντίτυπο)

φάκ. 82: γερμανικές εφημερίδες

- δέκα αποκόμματα όπου κείμενα σχετικά με τον Αλ. Ραγκαβή

- εκατόν δεκαοκτώ αποκόμματα όπου κείμενα σχετικά με τον Αλ. Ραγκαβή

- οκτώ φύλλα εφημερίδων

φάκ. 83: άρθρα στι εφημερίδες των Αθηνών και άλλων πόλεων για τον θάνατο του Αλ. Ραγκαβή (1892-1893)

αποκόμματα εφημερίδων: "Ακρόπολις", "Επιθεώρησις", "Εφημερίς", "Το Άστυ", "Εβδομάς", "Ο Βρετανικός Αστήρ", "Χρόνος Αθηνών", "Ρωμηός", "Νέα Εφημερίς", "The Oriental Advertiser", "Algemeen Handelsbland", "Indépendant Stanbul", "Suffrage Universal", "Le Matin", "Bosphore Egyptien", "Η Χώρα", "Καιροί", "Παλιγγενεσία", "Εστία", των ημερομηνιών: 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 23/1, 30/1, 2/2, 3/2, 6/2, 10/2/1892, 13/5/1893 και 13/9/1893

φάκ. 84: φωτογραφίες

- 4 φωτογραφίες

- 30 φωτογραφίες σχήματος carte postale, προφανώς μελών της οικογένειας Ραγκαβή

- 43 φωτογραφίες μικρού σχήματος

φάκ. 85: φωτογραφίες

- έντυπες φωτογραφίες πορτραίτου του Αλ. Ραγκαβή

- 46 φωτογραφίες, προφανώς της οικογένειας Ραγκαβή και άλλων

- 6 έντυπες φωτογραφίες με περιεχόμενο σχετικό με την αρχαιογνωσία (Όμηρος κ.ά.)