Αρχείο Ιακωβάκη Ρίζου Ραγκαβή (ΑΡ/I)


1. ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: έγγραφα περιόδου 1809-1854

2. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 2: Φιλολογία
- Απόσπασμα της Αινειάδας (Ζ΄ και Η΄) μεταφρασμένο και σχολιασμένο, σελ. 64
- Απόσπασμα των Γεωργικών του Βιργιλίου σε μετάφραση, σελ. 4
- Κείμενο με τίτλο Ήρα-Ηράκλεια, σελ. 4
- Κείμενο με τίτλο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, σύνολο σελ. 16

φάκελος 3: Φιλολογία
- Τεύχος Πίνακες Πολιτικών Αρχαιοτήτων, ευρετήριο ονομάτων και τοπωνυμίων της αρχαιότητας, σελ. 36 (9 δίφυλλα) και 356 (89) δίφυλλα

φάκελος 4: Ιστορία
- Τεύχος Ήπειρος - Αλβανία, λεξικό γεωγραφικό και ιστορικό, σελ. 466

φάκελος 5: Ιστορία
- Τεύχος (σε τρία μέρη), όπου Σύνταγμα, ελευθερία και δικαιοσύνη, σελ 72
- Κείμενο με τίτλο Θεσσαλία, 2 δίφυλλα
- Κείμενο με τίτλο Κυνηγετικά, 1 δίφυλλο
- Γαλλικό κείμενο, 4 δίφυλλα
Ημερολόγιο ιδαίτερον, 1854-1855, δίφυλλο
Απάνθισμα Φυσικής Ιστορίας προς χρήσιν των παίδων, συνταχθέν υπό Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή, εν Αθήναις 1854, 7 δίφυλλα με αρίθμηση (2)+I-IV+20

3. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
φάκελος 6: Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών