Αρχείο Αλεξάνδρου Ραγκαβή του Αλεξάνδρου (ΑΡ/Αλ2)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: - έγγραφα ιδιωτικού χαρακτήρα της περιόδου 1930-1931
- έγγραφα δημοσίου ενδιαφέροντος της περιόδου 1874-1931
- 2 διπλώματα της περιόδου 1856-1885
- έγγραφα σχετικά με κληρονομικό θέμα (1897-1898)
- αχρονολόγητο έγγραφο επιστολή
- τετράδιο, όπου λογαριασμοί (1875-1892), σελ. 193
- τετράδιο, όπου λογαριασμοί εξόδων οικίας (1881-1888), σελ. 192

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 2: - 6 φύλλα με σημειώσεις για γενεαλογικά θέματα
- τετράδιο (σελ. 48) και ανεξάρτητα φύλλα με κείμενο και τίτλο Η Άρκτος και ο Πασάς υπό Ε. Σκρίβου μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Αλ. Ραγκαβή του έτους 1865
- 2 αγγελίες έκδοσης βιβλίου
- τετράδιο με συντακτικό και διάφορες μεταφράσεις (σελ. 60)
- φύλλα σε μορφές τετραδίου και περιεχόμενο Αρχαί Υγιεινής προς χρήσιν των δημοτικών διδασκάλων υπό Γαλλάρδ μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Αλ. Ραγκαβή, σελ. 20
- τετράδιο χαρτογραφίας: Χάρτης Ελλάδας κατά νομούς, σελ. 50
- φάκελος με περιεχόμενο μαθητικές ασκήσεις και τίτλο: Notisen von A. Rangabe, φύλ. 37