Αρχείο Αιμιλίας Ραγκαβή (ΑΡ/Αιμιλία)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: - επιστολές προς Αιμιλία, ιδιωτικού χαρακτήρα της περιόδου 1874-1876
- ληξιαρχική πράξη γέννησης της Αιμιλίας (1877)
- πιστοποιητικό βάπτισης της Αιμιλίας (1877)

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 2: - 8 μαθητικά τετράδια (σελ. 28+14+24+24+14+28+32+18)