Αρχείο Ελένης Ραγκαβή (ΑΡ/Ελ)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: - επιστολές προς Ελένη και Χαρίκλεια Ραγκαβή της περιόδου 1879-1886

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 2: - μαθητικό τετράδιο της Ελένης, σελ. 42
- μαθητικό τετράδιο της Ελένης, σελ. 48
- μαθητικό τετράδιο Ιστορίας, σελ. 70
- μαθητικό τετράδιο Φυσικής, σελ. 28
- μαθητικό τετράδιο Χημείας, σελ. 25
- επιστολή στη γερμανική γλώσσα
- φωτογραφία (στο ΑΡ/Χ)