Αρχείο Όθωνα Ραγκαβή (ΑΡ/Ο)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: - βιβλίο μικρού σχήματος με αφιέρωση του Όθωνα και τίτλο Private devotions as enjoined by the Holy Easten Church for the use of her members, translated from the original, London 1851, σελ. 53