Αρχείο Νικόλαου Ραγκαβή (ΑΡ/Ν)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: - επιστολές προς Νικόλαο
- ενδεικτικό του Νικόλαου του 1894
- έντυπο δίφυλλο της 24/5/1906, όπου επιστολή του Appell προς πρωθυπουργό Ελλάδος
- δίφυλλο βιογραφικό σημείωμα Νικόλαου του 1894
- βιβλίο πρακτικών διοικούσας επιτροπής ενεχυροδανειστηρίου Λαϊκής Πίστεως (8/3/1934-8/6/1935), σελ. 300
- έντυπα καταστάσεων πληρωμής των μελών διοικούσας επιτροπής Λαϊκής Πίστεως έτους 1934

φάκελος 2: - πρακτικά και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων 5μελούς Διοικ. Επιτροπής Λαϊκής Πίστεως (συνεδριάσεις 1935-1936)
- σχέδια πρακτικών και εγγράφων (1935-1936)
- έγγραφα της περιόδου 1935-1936
- στέλεχος αλληλογραφίας ανώνυμης εταιρείας Αθηνά 1938
- αποδείξεις του 1941

φάκελος 3: - έγγραφα δημοσίου δικαίου ενδιαφέροντος της περιόδου 1940-1945

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 4: - τετράδιο με σημειώσεις διαφορικού λογισμού και τίτλο ΙΙΙ τάξις 7,9,1901, σελ. 24

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
φάκελος 5: - έντυπο δίφυλλο Εθνικού Λαχείου, πρόγραμμα 11ης έκδοσης 1943
- αποκόμματα εφημερίδων 1941-1945
- δελτίο τύπου της 13/9/1944