Αρχείο Γρηγορίου Σούτζου (ΑΡ/ΓΣ)


Φάκελος 1: έγγραφα δημοσίου και ιδιωτικού περιεχομένου της περιόδου 1828-1829

Φάκελος 2: κατάλοιπα - χειρόγραφα, κώδικας με περιεχόμενο πολιτικές σκέψεις κ.ά.