Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

για τη διεξαγωγή δημοσίων ανοιχτών διαγωνισμών

Έχοντας υπόψη :

α) Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)  «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»
β) Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»,
γ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση»
δ) Τις υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2540/7.11.2011) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
ε) Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 Ν. 4024/2011»
στ) Το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 περ. 49 Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.1016)
ζ) Την υπ’ αριθ. 8/19.12.2014 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών
η) Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπών i) διενέργειας – αξιολόγησης, ii) παρακολούθησης παραλαβής, iii) αξιολόγησης ενστάσεων , του δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση των αγαλμάτων - Αθηνάς και Απόλλωνα- των προπυλαίων του κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00  στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο ε΄ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις  Επιτροπές του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016  για την διενέργεια δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση των αγαλμάτων - Αθηνάς και Απόλλωνα- των προπυλαίων του κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών».

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1.Μαρία Γαλάνη (ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄), Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης,
2.Θάλεια Μπόνου (ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄), Προϊσταμένη Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού,
3.Ευγενία Σαράντη (ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων, με βαθμό Α΄), Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εκδόσεως Δημοσιευμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

                                                     

Αθήνα,  16 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΜΑΣ

Ημερομηνία: 
17/02/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις