Ι. Τελέλη, Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο, τόμοι Α-Β, Αθήναι 2004


 

Iωάννης Tελέλης

Mετεωρολογικά Φαινόμενα και Kλίμα στο Bυζάντιο

σε 2 τόμους 

 

 

Σύνοψη:

Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η συστηματική παρουσίαση των μαρτυριών που παραδίδονται σε βυζαντινές πηγές σχετικά με τα μετεωρολογικά φαινόμενα και το κλίμα (300-1500 μ.Χ.). Οι πληροφορίες προσεγγίζονται ιστορικώς και φιλολογικώς και τα σχετικά πορίσματα συγκρίνονται με δεδομένα από τις φυσικές επιστήμες με στόχο την ανασύσταση των κλιματικών διακυμάνσεων κατά τη βυζαντινή περίοδο. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο βυζαντινός άνθρωπος βίωνε και ερμήνευε τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους. Το βιβλίο αρθρώνεται σε 4 Mέρη με επιμέρους κεφάλαια και υποκεφάλαια. Tο A' Mέρος -θεωρητικό στη μορφή και γενικό στο περιεχόμενο- αποτελεί μιαν εισαγωγή στο θέμα και τον προβληματισμό της μελέτης όσον αφορά στην έρευνα της Ιστορίας του Κλίματος. Το B' Μέρος αποτελεί τον κεντρικό κορμό του έργου. Σε αυτό παρουσιάζεται το πρωτογενές υλικό των βυζαντινών πηγών σχετικά με μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα υπό μορφήν corpus. Στο Γ’ Μέρος επιχειρείται η ποιοτική διερεύνηση και στατιστική προσέγγιση των πληροφοριών που προκύπτουν με σκοπό αφενός τη διερεύνηση της μορφής, των τρόπων εκφοράς (γλώσσα, ύφος, φιλολογικοί τόποι) και των πιθανών διαφορετικών επιπέδων στα οποία οι πληροφορίες δομούνται και αρθρώνονται, αφετέρου η απόδοση σε ποσοτική μορφή -μέσα από συγκεντρωτικούς πίνακες και διαγράμματα- των βασικών κλιματολογικών πληροφοριών που οι μαρτυρίες παρέχουν. Σο Δ' Mέρος παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα διαθέσιμα στοιχεία που προέρχονται από έμμεσες φυσικές ενδείξεις για τις διακυμάνσεις του κλίματος της Ανατολικής Μεσογείου και της Mέσης Aνατολής με τα όποια ιστορικο-κλιματολογικά συμπεράσματα προέκυψαν από την ανάλυση των πληροφοριών των κειμενικών μαρτυριών που παρουσιάσθηκαν στο Γ' Mέρος.Ο τόμος συμπληρώνεται από ευρετήρια, πίνακες και διαγράμματα.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:                 Μετεωρολογικά Φαινόμενα και Κλίμα στο Βυζάντιο

Συγγραφέας:        Ιωάννης Τελέλης

Έκδοση:               Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ακαδημία Αθηνών

Εκδοτική Σειρά:   (Πονήματα αρ. 5)

Χρονολογία:         Αθήναι 2004,  σελ. xxvi+923 

ISBN:                   960-404-046-4 set

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Τελέλης 2004-Περιεχόμενα , Summary.pdf171.76 KB12/04/2017