Αιμιλίου Μαυρουδή, Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς


 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΑΜΕΥΣ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΡΩΜΗ

 

Σύνοψη:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο Αρχιγένης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γιατρούς που έδρασαν στη Ρώμη κατά την αυτοκρατορική εποχή, του οποίου ο βίος και τα αποσπασματικά σωζόμενα έργα έχουν μελετηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εκτενείς βιογραφικές πληροφορίες με έμφαση στην καταγωγή, την περίοδο δράσης, καθώς και τη σχέση του Αρχιγένη με την αυτοκρατορική αυλή και την πιθανή συμμετοχή του σε εκστρατευτικό σώμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα του Αρχιγένη και συζητείται από τον συγγραφέα η πιθανή πατρότητα ενός εγχειριδίου χειρουργικής. Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται η παράδοση των συγγραμμάτων του Έλληνα γιατρού, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο απαριθμούνται οι πηγές που χρησιμοποίησε ο Αρχιγένης κατά τη συγγραφή τους. Η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται από βιβλιογραφία, τρία παραρτήματα, περίληψη στη γερμανική γλώσσα και ευρετηριακούς πίνακες.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΑΜΕΥΣ: Ο βίος και τα έργα ενός Έλληνα γιατρού στην
                         Αυτοκρατορική Ρώμη

Συγγραφέας:   Αιμίλιος Δημ. Μαυρουδής

Σειρά:              ΠΟΝΗΜΑΤΑ: Συμβολές στην Έρευνα της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, αρ. 3

Έκδοση:          Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 2000, σ. lxi + 469

ISBN:              960-7099-83-4