Ιωάννας Παπαδοπούλου, Οι αντιφωνίες στα χορικά του Αισχύλου


 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΧΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

Σύνοψη:

Η παρούσα μελέτη βασίζεται στη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως και πραγματεύεται το ζήτημα των αντιφωνιών, δηλαδή του ηχητικού φαινομένου που χαρακτηρίζει την επανεμφάνιση ίδιων ήχων στην ίδια μετρική θέση, εν είδει αντιστροφικής ομοηχίας, στα χορικά μέρη του δράματος. Η έρευνα επικεντρώνεται στα χορικά των σωζόμενων τραγωδιών του Αισχύλου και στοχεύει στην κατανόηση της διάρθρωσης, της λειτουργίας, καθώς και της πρακτικής αξίας του φαινομένου των αντιφωνιών. Μια κατατοπιστική εισαγωγή και η συνολική θεώρηση της παρουσίας αντιφωνιών στην Αισχύλεια τραγωδία πλαισιώνουν την επιμέρους ανάλυση κάθε μίας από τις επτά τραγωδίες του ποιητή, όπου μελετώνται οι αντιφωνίες σε συνάρτηση με το μέτρο, τον ρυθμό, αλλά και τις νοηματικές τους συνιστώσες. Ο τόμος συμπληρώνεται από βιβλιογραφία και ευρετήριο ειδικών όρων και ονομάτων.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            Οι Αντιφωνίες στα Χορικά του Αισχύλου

Συγγραφέας:   Ιωάννα Παπαδοπούλου

Σειρά:              ΠΟΝΗΜΑΤΑ: Συμβολές στην Έρευνα της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, αρ. 6

Έκδοση:          Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 2006, σ. xvi + 563

ISBN:              960-404-079-0