Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2017

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Ελληνικών & ξενόγλωσσων Μονογραφιών (Βιβλίων) & εντύπων Περιοδικών Εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τίτλο αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η προμήθεια ελληνικών & ξενόγλωσσων Μονογραφιών (Βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2017. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η αξία της υπό ανάθεση σύμβασης εκτιμάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας, διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφής της .

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.

Τόπος διενέργειας - ημερομηνία: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη από 21-6-2017 μέχρι 3-7-2017 & ώρα 11.00 στη Βιβλιοθήκη του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28,Τ.Κ.10679 Αθήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με το αιτούμενο υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, κ. Ειρήνη Τσούρη, τηλ.: 210 3664790.                    

Το κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.academyofathens.gr .

Για το έντυπο υλικό (βιβλία) και για τα περιοδικά τα οποία προτίθεται να προμηθευτεί η Ακαδημία Αθηνών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε τίτλο ξεχωριστά, (θα δοθούν κατάλογοι του έντυπου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή).

Προσφορές: Σε περίπτωση που είτε δεν υποβληθεί καμία προσφορά, είτε οι προσφορές που υποβληθούν κριθούν απαράδεκτες, το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, δύναται να εισηγηθεί την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί). β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισμοί, και, δ) Ενώσεις προμηθευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

 

                                                                                                                                       Ο Γενικός Γραμματεύς

                                                                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ημερομηνία: 
20/06/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις