ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Μετάφραση του Ψευδο-Αυγουστινείου Soliloquia (Τί ἂν εἲποι ψυχὴ μόνη πρὸς μόνον τὸν Θεόν). Άννα Κόλτσιου-Νικήτα


 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Μετάφραση του Ψευδο-Αυγουστινείου  Soliloquia

(Τί ἂν εἲποι ψυχὴ μόνη πρὸς μόνον τὸν Θεόν).

Εισαγωγή – Κείμενο – Ευρετήρια

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 11)

 

Σύνοψη:

Στη μελέτη αυτή η εκδότρια εξετάζει τη χειρόγραφη παράδοση και εκδίδει κριτiκά την ελληνική μετάφραση του ψευδοαυγουστινείου έργου Soliloquia animae ad deum από τον Δημήτριο Κυδώνη (βυζαντινός λόγιος, 14ος αι. μ.Χ.). Στο πρώτο μέρος της Εισαγωγής γίνεται λόγος για τον βυζαντινό μεταφραστή και το έργο του, ενώ στο δεύτερο μέρος συζητώνται  θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με τους Μονολόγους του ψευδο-Αυγουστίνου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο λατινικό έργο Soliloquia και στις μεταφράσεις του σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ελληνική μετάφραση του Δημητρίου Κυδώνη, όσο και στη χειρόγραφη παράδοσή της. Ακολουθούν τα κριτήρια της παρούσας έκδοσης και η βιβλιογραφία. Εν συνεχεία παρατίθεται το κείμενο συνοδευόμενο από κριτικό υπόμνημα και υπόμνημα πηγών. Ο τόμος συμπληρώνεται με ευρετήρια και πίνακες χειρογράφων.

 

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος:               ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Μετάφραση του Ψευδο-Αυγουστινείου Soliloquia

                           (Τί ἂν εἲποι ψυχὴ μόνη πρὸς μόνον τὸν Θεόν)

Συγγραφέας:     Άννα Κόλτσιου-Νικήτα

Έκδοση:             Ακαδημία Αθηνών – Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:     2005, σσ. 275* + 102

ISBN:                  960-404-068-5