ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα καὶ ἀνατροπὴ ταύτης. Editio princeps. Ιωάννης Δ. Πολέμης


 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα καὶ ἀνατροπὴ ταύτης.

Editio princeps. Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση, Ευρετήρια Ιωάννης Δ. Πολέμης

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 10)

 

Σύνοψη:

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί την πρώτη έκδοση της πραγματείας του Θεοφάνη μητροπολίτη Νικαίας (β΄μισό του 14ου αι. μ.Χ.), που εκπονήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του εκδότη.  Στην Εισαγωγή θίγονται ζητήματα σχετικά με τη ζωή και το έργο του Θεοφάνη Νικαίας, τις επιδράσεις που δέχτηκε ως συγγραφέας από την παλαιότερη Πατερική γραμματεία, τη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου, καθώς και το περιεχόμενο της παρούσας πραγματείας. Ακολουθούν ευρετήρια εισαγωγής και sigla, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο συνοδευόμενο από υπόμνημα πηγών και νεοελληνική μετάφραση. Έπονται πίνακες ευρετηρίων και η βιβλιογραφία. Η έκδοση συμπληρώνεται με αγγλική περίληψη και πίνακες που περιέχουν πανομοιότυπα φύλλα κωδίκων.

 

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος:                ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα

                             καὶ ἀνατροπὴ ταύτης. Editio princeps. Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση, Ευρετήρια

Συγγραφέας:      Ιωάννης Δ. Πολέμης

Έκδοση:              Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία:      2000, σσ. 124* + 116

ISBN:                   960-7099-88-5