ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ, Περί ἀρετῶν: Édition critique avec Introduction, Traduction et Commentaire par Brigitte Tambrun-Krasker


 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ, Περί ἀρετῶν : Traités des vertus.

Édition critique avec introduction, traduction et commentaire par Brigitte Tambrun-Krasker

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 3)

 

Σύνοψη:

Πρόκειται για κριτική έκδοση του έργου Περί ἀρετῶν  του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος (βυζαντινού νεοπλατωνικού φιλοσόφου, μέσα 14ου-μέσα 15ου αι. μ.Χ.), το οποίο είναι βαθιά επηρεασμένο από την πλατωνική διδασκαλία για την αρετή. Ο συγγραφέας, συνδέοντας μοιρολατρικά την Πλατωνική θεωρία των ιδεών και τον ελληνικό πολυθεϊσμό, συνέθεσε το παρόν έργο με στόχο οι πρακτικές συνέπειες της φιλοσοφίας του να εφαρμοστούν στον πολιτικό βίο. Στην Εισαγωγή της έκδοσης γίνεται λόγος για τον Γεώργιο και το έργο του, όπως επίσης και για τη χειρόγραφη παράδοση του έργου Περὶ ἀρετῶν. Στη συνέχεια παρατίθεται η βιβλιογραφία και τα sigla των κωδίκων. Ακολουθεί το εκδιδόμενο κείμενο συνοδευόμενο από κριτικό υπόμνημα, υπόμνημα πηγών και γαλλική μετάφραση με σχόλια. Ο τόμος συμπληρώνεται από παράρτημα και ευρετήρια.

 

Περιγραφή έκδοσης:

Τίτλος:              ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ, Περί ἀρετῶν :  GEORGES GÉMISTE PLÉTHON,

                          Traités des vertus. Édition critique avec Introduction, Traduction et Commentaire

Συγγραφέας:   Brigitte Tambrun-Krasker

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία:   1987, σσ. xcii + 127

ISBN:               90 04 08702 8