ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ, Μανόλης Παπαθωμόπουλος


 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΤΖΗΣ

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ

(Ελληνική Βιβλιοθήκη)

 

Σύνοψη:

Το παρόν έργο αποτελεί κριτική έκδοση του έργου του βυζαντινού λόγιου και γραμματικού Ιωάννη Τζέτζη (12ος αι. μ.Χ.) Εξήγησις εις την Ομήρου Ιλιάδα. Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι να αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη κριτική έκδοση του πονήματος του Ιωάννη Τζέτζη κατόπιν προσεκτικής αντιβολής των τεσσάρων κωδίκων που διασώζουν το κείμενο, όπως δηλώνεται στην εισαγωγή που προτάσσεται στην καθ’ αυτό έκδοση. Η εισαγωγή αυτή, εκτός από πληροφορίες για τον συγγραφέα, την χρονολόγηση, το περιεχόμενο του έργου και τις κριτικές εργασίες που το αφορούν, περιλαμβάνει και πίνακα των χειρογράφων που το διασώζουν και αναλυτική παρουσίαση των σχέσεων μεταξύ τους (στέμμα κωδίκων), ενώ ολοκληρώνεται με παράθεση βιβλιογραφίας. Ακολουθεί η έκδοση του κειμένου του Ιωάννη Τζέτζη και των σχολίων του πάνω στην Εξήγηση σε χωριστό τμήμα, που συνοδεύεται από υπόμνημα πηγών και κριτικό υπόμνημα. Προτάσσεται πίνακας με τα sigla που χρησιμοποιούνται στο κριτικό υπόμνημα. Η έκδοση ολοκληρώνεται με τρεις πίνακες: 1) πίνακας των κύριων πατρωνυμικών, γεωγραφικών κλπ. ονομάτων 2) πίνακας των σπανιότερων λέξεων και των γραμματικών όρων που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης Τζέτζης 3) πίνακας των χωρίων που χρησιμοποιούνται στο υπόμνημα πηγών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Τίτλος:            ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ

Συγγραφέας: Μανόλης Παπαθωμόπουλος

Έκδοση:         Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Σειρά:             Ελληνική Βιβλιοθήκη

Χρονολογία: Αθήνα 2007, σελ.: 48*+ 525

ISBN:              978-960-404-110-7