Αρχεία της Πρέβεζας


Υπεύθυνη: Ρόδη-Αγγελική Σταμούλη

Το πρόγραμμα αποβλέπει στη μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού από την Πρέβεζα. Πρόκειται για το αρχείο του πρεβεζάνου εμπόρου και προκρίτου Μαρίνου Λουρόπουλου (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.), επιστολές του πρεβεζάνου Αποστόλη Δαμιανή (1801-1814), προερχόμενες από το Αρχείο της Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, και σειρά κωδίκων από το ίδιο Αρχείο που περιέχουν πρακτικά συνεδριάσεων και ψηφοφοριών του Συμβουλίου της Πρέβεζας και άλλα κείμενα (1795-1808). Από το ανωτέρω υλικό βρίσκονται στο τυπογραφείο για έκδοση τα πρακτικά συνεδριάσεων και ψηφοφοριών, συνοδευόμενα από εκτενή προλεγόμενα για την ιστορία της Πρέβεζας και την οργάνωση και λειτουργία των κοινοτικών θεσμών επί Βενετοκρατίας και επί προνομιακού καθεστώτος, καθώς και από καταλόγους αξιωματούχων της πόλης (1742-1820). Έτοιμες για έκδοση, με εισαγωγή και σχόλια, είναι και οι επιστολές του Αποστόλη Δαμιανή. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος έχει γίνει μεταγραφή των επιστολών του Λουρόπουλου και έχει συγκεντρωθεί υλικό για την προσωπικότητα και την επιχειρηματική και πολιτική δράση του ίδιου και μελών της οικογενείας του. Παράλληλα με τις εργασίες αυτές, αποδελτιώθηκε μεγάλος αριθμός συμβολαίων από συμβολαιογραφικούς κώδικες του Αρχείου της Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, που προσφέρουν χρήσιμο υλικό για την οικονομική και κοινωνική ζωή, τη δημογραφία, την ιστορία των νοοτροπιών, τον αλφαβητισμό και την τοπική προσωπογραφία.