Αθανασίου Ξοδίλου, Η Εταιρεία των Φιλικών και τα πρώτα συμβάντα του 1821. Ανέκδοτα απομνημονεύματα, προκηρύξεις, γράμματα κ.ά. κείμενα. Εκδίδουν Λ. Ι. Βρανούσης και Ν. Καμαριανός, Αθήνα 1964, 8ο, σελ. 42*+175+πίν. Α΄-Η΄+1 χάρτ.


Εκδίδεται το έργο του φιλικού Αθανασίου Ξοδίλου "Πρόοδος της Εταιρείας των Φιλικών εν τη επαναστάσει", που αναφέρεται στα συμβάντα στη Βεσσαραβία και τη Μολδαβία κατά την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και περιέχει σημαντικό υλικό για το κίνημα του Υψηλάντη και τη Φιλική Εταιρεία. Σε Παράρτημα εκδίδεται η αλληλογραφία του Ξοδίλου με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τους Εφόρους της Οδησσού. Στα προλεγόμενα του βιβλίου οι εκδότες παρέχουν πληροφορίες για τον Αθανάσιο Ξόδιλο, τη χειρόγραφη παράδοση του έργου του και το περιεχόμενό του. Την έκδοση συνοδεύουν πανομοιότυπα επαναστατικών προκηρύξεων και άλλων κειμένων, καθώς και χάρτης των παραδουνάβιων περιοχών κατά το 1821 και της πορείας του Αλέξ. Υψηλάντη, καμωμένος από τον Λ. Βρανούση.