Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού


Ελευθ. Πρεβελάκης (επιμ.), "Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού", Αθήνα 1985, αρ. σ. 102