Νεοελληνικό Νόμισμα. Κράτος και Ιδεολογία από την Επανάσταση έως το Μεσοπόλεμο


Κατερίνα Μπρέγιαννη, Νεοελληνικό Νόμισμα. Κράτος και Ιδεολογία από την Επανάσταση έως το Μεσοπόλεμο, 362 σελίδες, ΙSBN : 978-960-404-210-4. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση ζητημάτων οικονομικής πολιτικής του Ελληνικού Κράτους, τα καθαρά νομισματικά γεγονότα (ήτοι το ιστορικό των κοπών) και οι νομισματικές αναπαραστάσεις ως ιδεολογικές αποτυπώσεις, από το 1828 περίπου έως το 1940. H ελληνική νομισματική πολιτική και η νομισματική ιστορία εξετάζονται μέσα από την ευρύτερη ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα, δίνεται δηλαδή έμφαση στην εφαρμογή δυτικόστροφων νομισματικών υποδειγμάτων. Αναδεικνύονται, επομένως, οι συναρθρώσεις μεταξύ πολιτικών δομών, οικονομικών μηχανισμών και ιδεολογίας μέσα από εννοιολογικούς άξονες που απασχολούν τόσο την Οικονομική όσο και την Πολιτική Ιστορία. Πλευρές της Πολιτισμικής Ιστορίας αποτελούν επίσης αντικείμενο της μελέτης, όχι όμως ως αυθύπαρκτα ερευνητικά αντικείμενα αλλά ως συνιστώσες της νεοελληνικής κοινωνίας.  Η μελέτη «ακολουθεί» το εγχείρημα του φιλελεύθερου εκσυγχρονισμού που συνεπάγεται στενότερη σύνδεση με τη διεθνή αγορά κεφαλαίων κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Από την άλλη πλευρά, κατά τη μεσοπολεμική περίοδο ο αστικός εκσυγχρονισμός της χώρας από τον φιλελεύθερο χώρο επεδίωξε ευρεία κοινωνική «συμμαχία», πράγμα που εκφράστηκε και με την προσπάθεια ανάπτυξης των εθνικών παραγωγικών δομών.
Το βιβλίο στηρίχθηκε σε ευρύ φάσμα οικονομικών και τραπεζικών αρχείων, ελληνικών, γαλλικών και δευτερευόντως βρετανικών. Σημαντική πηγή για τη μελέτη της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσαν οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περιόδου, η νομοθεσία, και κυρίως τα κείμενα των διεθνών δανειακών και νομισματικών συμβάσεων του Ελληνικού Κράτους. Πηγές, επίσης, αποτέλεσαν ιδιωτικά αρχεία, μαρτυρίες και απομνημονεύματα προσωπικοτήτων, ώστε να σταθμιστεί και ο ιστορικός ρόλος των πολιτικών υποκειμένων.