Γ. Ψύλλα. Απομνημονεύματα του βίου μου


Νικ. Λούρος (εισ.), Ελευθ. Πρεβελάκης (επιμ. - σημ.),
"Γ. Ψύλλα. Απομνημονεύματα του βίου μου",
Αθήνα 1974, 370 σ.
€ 20.50