Ερευνητικά προγράμματα


Ερευνητικό έργο του ΚΕΕΚ

Με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών την 29η Μαρτίου του 1977, την οποία επικύρωσε την 21η Απριλίου του ιδίου έτους η Ολομέλεια, άρχισε η διαδικασία ίδρυσης του «Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας». Η απόφαση ολοκληρώθηκε με την ψήφιση από την Βουλή του Ιδρυτικού Νόμου 801, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 9η Αυγούστου 1978.

Ο πρώτος και βασικός σκοπός της ίδρυσης του Κέντρου είναι η συστηματική και σε βάθος έρευνα της ελληνικής κοινωνίας διαχρονικώς και συγχρονικώς.

Η ερευνητική εργασία του Κέντρου άρχισε με τη σύνταξη και αποστολή σε 7.000 περίπου κοινότητες ενός ερωτηματολογίου που κάλυπτε δύο βασικούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας, την κοινότητα και την οικογένεια. Θεωρήθηκε ότι το υλικό αυτό θα βοηθούσε στη διατύπωση ορθών υποθέσεων για την ελληνική κοινωνία, οι οποίες θα μπορούσαν να ελεγχθούν με επιμέρους έρευνες.

Παρότι  η επιβίωση του ελληνικού έθνους οφείλεται στη λειτουργία των δύο αυτών θεσμών, της κοινότητας και της οικογένειας, ιδίως στα κρίσιμα χρόνια της υποδούλωσής του, εντούτοις δεν προσείλκυσαν το επιστημονικό ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστημόνων οι οποίοι εισήγαγαν τις κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα. Και τούτο γιατί ασχολήθηκαν με μεγαλύτερες από την οικογένεια και τη χωρική κοινότητα κοινωνικές ομάδες. Η παράδοση αυτή είχε συνεχιστεί για αρκετό διάστημα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Η στροφή του ενδιαφέροντος των νέων κοινωνικών επιστημόνων στους δύο αυτούς θεσμούς, αν και άρχισε να καλύπτει το κενό, ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Δεν υπήρχαν πολλά και μάλιστα βασικά στοιχεία που θα επέτρεπαν ή θα βοηθούσαν στην εξαγωγή γενικών και βασικών συμπερασμάτων, τα οποία θα οδηγούσαν στην πλήρη κατανόηση της μορφής και της λειτουργίας, αλλά και του ρόλου, που διαδραμάτισαν οι θεσμοί αυτοί στη διαμόρφωση της νεοελληνικής κοινωνίας.

Αυτά και αποτελούν ένα κύριο μέρος του κορμού των ερευνών του ΚΕΕΚ.

Αναλυτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου του ΚΕΕΚ μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Ερευνητικό έργο του ΚΕΕΚ436.12 KB29/05/2018