Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων


Ίδρυση και σκοπός
Το γραφείο ιδρύθηκε το έτος 2003 και στεγάζεται σε χώρο ο οποίος παραχωρήθηκε από το ΓΕΕΘΑ (Γεν. Επιτελείον Εθνικής Αμύνης) εντός του μεγάρου του Πολεμικού Μουσείου.
Λειτουργεί με προσωπικό εθελουσίας εργασίας.
Σκοπός του Γραφείου είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο των στρατιωτικών πραγμάτων, ιδιαίτερα στη Στρατηγική και Τακτική, όπως επίσης και η παρακολούθηση των αμυντικών θεμάτων της χώρας μας.
Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού το Γραφείο συνεργάζεται με το ΥΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ) συμμετέχον σε συσκέψεις, αφ' ενός για ενημέρωσή του και αφ' ετέρου για διατύπωση απόψεων. Επίσης συνεργάζεται με υπάρχοντα Ινστιτούτα και συμμετέχει σε εκδηλώσεις όπως συνεδρία-ημερίδες. Τέλος παρακολουθεί τον στρατιωτικού περιεχομένου περιοδικό τύπο και τις διάφορες εκδόσεις ημέτερες και ξένες, ώστε να έχει πάντα την πλέον πρόσφατη εικόνα των πραγμάτων.

Επόπτης
Δημήτριος Σκαρβέλης, Ακαδημαϊκός

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Βασιλ. Σοφίας και Ριζάρη 2
Τηλ. 210-6006045