Σεραφείμ Ανδρέας


Ανδρέας Σεραφείμ
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ανδρέας Σεραφείμ είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (πτυχίο 2008), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το University of Texas at Austin (Μ.Α. 2010) και διδακτορικού τίτλου από το University College London (Ph.D. 2013). Έχει καταλάβει, στην πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία, διάφορες ερευνητικές και διδακτικές θέσεις σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τόσο η δημοσιευθείσα όσο και η τρέχουσα έρευνά του καλύπτουν ποικιλία επιστημονικών πεδίων, θεματικών περιοχών και προσεγγίσεων: αρχαία ελληνική ρητορική στις διάφορες πτυχές της, επιτέλεση (performance) και θεατρικότητα, μη λεκτική επικοινωνία, αρχαία θρησκεία, πρόσληψη των ρητορικών κειμένων στον μετακλασικό και στον σύγχρονο κόσμο σε ευρύ φάσμα περικειμένων, καθώς επίσης και διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις (π.χ. γλωσσολογικές θεωρίες, χιούμορ, θεωρίες φύλου και σεξουαλικότητας). Έχει εκδώσει 4 μονογραφίες και διαθέτει συνολικά 54 δημοσιεύσεις (εκδοθείσες, υπό έκδοση, υπό κρίση και υπό προχωρημένη προετοιμασία). Αναφορές στη βιβλιογραφική παραγωγή: 166.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (μόνο οι εκδοθείσες και οι υπό έκδοση)

Μονογραφίες

1. Attic Oratory and Performance (New York and London: Routledge 2017)

2. A Commentary on Lysias’ Olympic Oration: Introduction, Translation, Comments (Athens: Smili Publications 2020)

3. A Commentary on Demosthenes’ Second Olynthiac: Introduction, Translation, Comments (Athens: Smili Publications 2020)

4. Religious Discourse in Attic Oratory and Politics (New York and London: Routledge 2021)

 

Συλλογικοί τόμοι και Θεματικά τεύχη

1. (with Sophia Papaioannou and Beatrice da Vela), The Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric (Leiden and Boston: Brill 2017)

2. (with Sophia Papaioannou and Kyriakos Demetriou), The Ancient Art of Persuasion across Genres and Topics (Leiden and Boston: Brill 2019)

3. (with Andreas Michalopoulos, Alessandro Vatri and Flaminia Beneventano della corte), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature (Leiden and Boston: De Gruyter 2021)

4. (with Sophia Papaioannou), Comic Invective in Ancient Greek and Roman Oratory (Berlin and Boston: De Gruyter 2021)

5. (with Sophia Papaioannou), Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (Berlin and Boston: De Gruyter 2021)

6. (with Sophia Papaioannou and Michael Edwards), Brill’s Companion to the Reception of Ancient Rhetoric (Leiden and Boston: Brill 2022)

7. (with Andreas Markantonatos and Vasileios Liotsakis), Witnesses and Evidence in Ancient Greek Literature (Berlin and Boston: De Gruyter 2022)

8. (with George Kazantzidis and Kyriakos Demetriou), Sex and the Ancient City: Aspects of Sexual Intercourse in Greco-Roman Antiquity (Berlin and Boston: De Gruyter 2022)

9. (with Alessandro Vatri), Style and the City: Form and Functions of Language in Attic Oratory (special issue in Trends in Classics 142.2, 2022) In press

 

Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

1. “Making the Audience: Ekphrasis and Rhetorical Strategy in Demosthenes 18 and 19”, Classical Quarterly 65 (2015) 96-108

2. “Constructing Identities: Religious Argumentation, Sexual Identity and Social Status in Attic Forensic Oratory”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade 67 (2019) 233-253

3. “Comic Invective in the Public Forensic Speeches of Attic Oratory”, Hellenica 68 (2020) 23-42

4. “Paralinguistics, Community and the Rhetoric of Division in Attic Oratory”, Roda da Fortuna. Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages 22 (2020) 114-143

5. “Language and Persuasion in Attic Oratory: Imperatives and Questions”, ArgosJournal of the Argentine Association of Classical Studies 41 (2020) 1-19

6. (with Andreas Karyos), “The Politics of Language: Linguistics, Rhetorics and Political History in Makarios’ Nenikikamen (We have triumphed)”, Journal of Mediterranean Studies 29 (2020) 177-196

7. “A Triangle in the Law-court: Speakers-Opponents-Audiences and the Use of the Imperative”, Trends in Classics: Journal of Classical Studies 13 (2021) 388-417

8. “Religion on the Rostrum: Euchomai Prayers in the Texts of Attic Oratory”, Trends in Classics: Journal of Classical Studies 14 (2022) 93-123

9. “Community, Division and the Persuasive War of Identities in Attic Oratory”, Classics Ireland 28 (2022) 1-23

10. “The Mood of Persuasion: Imperatives and Subjunctives in Attic Oratory”, in Alessandro Vatri and Andreas Serafim (eds.). Style and the City: Form and Functions of Language in Attic Oratory (special issue in Trends in Classics 2022) In press

11. “διὰ τὴν γνῶσιν καὶ φιλανθρωπίαν τῆς τέχνης: Actors as Ambassadors in Ancient Greek Inter-State Politics”, in Aimilios Mavroudis, Paschalis Kitromilides, and Antonios Rengakos (eds.). In Honour of Professor Nicolaos Conomis (special issue, journal Hellenica 2022) In press

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με κριτές

1. (with Sophia Papaioannou and Beatrice da Vela), “Introduction”, in Sophia Papaioannou, Andreas Serafim, and Beatrice da Vela (eds.). Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric (Leiden and Boston: Brill 2017) 1-9

2. “‘Conventions’ in/as Performance: Addressing the Audience in Selected Public Speeches of Demosthenes”, in Sophia Papaioannou, Andreas Serafim, and Beatrice da Vela (eds.). Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric (Leiden and Boston: Brill 2017) 26-41

3. “Thespians in the Law-Court: Sincerity, Community and Persuasion in Attic Forensic Oratory”, in Andreas Markantonatos and Eleni Volonaki (eds.). Poet and Orator: A Symbiotic Relationship in Democratic Athens (Berlin and Boston: De Gruyter 2019) 347-362

4. (with Sophia Papaioannou and Kyriakos Demetriou), “The Hermeneutic Framework: Persuasion in Genres and Topics”, in Sophia Papaioannou, Andreas Serafim and Kyriakos Demetriou (eds.). The Ancient Art of Persuasion across Genres and Topics (Leiden and Boston: Brill 2019) 1-16

5. “Feel between the Lines: Emotion, Language and Persuasion in Attic Forensic Oratory”, in Sophia Papaioannou, Andreas Serafim and Kyriakos Demetriou (eds.). The Ancient Art of Persuasion across Genres and Topics (Leiden and Boston: Brill 2019) 137-152

6. “Sicking Bodies: Stasis as Disease in the Human Body and the Body Politic”, in Helen Gasti (ed.). ΔΟΣΙΣ ΑΜΦΙΛΑΦΗΣ. A Volume in Honour of Emerita Professor Katerina Synodinou (Ioannina: Carpe Diem Publications 2020) 673-695

7. ΕΡΩΤΗΣΟΝ ΑΥΤΟΥΣ: Questions, Rhetorical purpose and Hypocrisis in Attic Forensic Oratory”, in Gerhard Thür, Sima Avramovic and Andreja Katanceviic (eds.). Law, Magic and Oratory (University of Belgrade: Faculty of Law 2020) 229-248

8. “Comic Invective in Attic Forensic Oratory: Private Speeches”, in Sophia Papaioannou and Andreas Serafim (eds.). Comic Invective in Ancient Greek and Roman Oratory (Berlin and Boston: De Gruyter 2021) 65-79

9. (with Sophia Papaioannou), “Killing with a Smile: Comic Invective in Greek and Roman Oratory”, in Sophia Papaioannou and Andreas Serafim (eds.). Comic Invective in Ancient Greek and Roman Oratory (Berlin and Boston: De Gruyter 2021) 1-22

10. (with Sophia Papaioannou), “Religion and Rhetoric in Ancient Greco-Roman Texts and Contexts”, in Papaioannou, Sophia and Andreas Serafim (eds.). Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (Berlin and Boston: De Gruyter 2021) 1-13

11. (with Andreas Michalopoulos, Alessandro Vatri, and Flaminia Beneventano della corte), “Unity and Division in Ancient Literature: Current Perspectives and Further Research”, in Andreas Michalopoulos, Andreas Serafim, Alessandro Vatri and Flaminia Beneventano della corte (eds.). The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature (Leiden and Boston: De Gruyter 2021) 1-18

12. “‘I, He, We, You, They’: Addresses to the audience as a means of unity/division in Attic forensic oratory”, in Andreas Michalopoulos, Andreas Serafim, Alessandro Vatri and Flaminia Beneventano della corte (eds.). The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature (Leiden and Boston: De Gruyter 2021) 71-98

13. (with Sophia Papaioannou and Michael Edwards), “Making the Past Present: Ancient Rhetoric across the Ages, Cultures and Topics”, in Sophia Papaioannou, Andreas Serafim and Michael Edwards (eds.). Brill’s Companion to the Reception of Ancient Rhetoric (Leiden and Boston: Brill 2022) 1-24

14. (with Andreas Markantonatos and Vasileios Liotsakis), “Witness and Evidence in Legal, Oratorical and Other Literary Contexts in Antiquity”, in Andreas Markantonatos, Vasileios Liotsakis and Andreas Serafim (eds.). Witnesses and Evidence: Information and Decision Making in Drama and Oratory (Berlin and Boston: De Gruyter 2022) 1-14

15. “The Questions in (Answering the Question about the Historicity of) Plato’s Apology of Socrates”, in Andreas Markantonatos, Vasileios Liotsakis and Andreas Serafim (eds.). Witnesses and Evidence: Information and Decision Making in Drama and Oratory (Berlin and Boston: De Gruyter 2022) 135-153

16. (with George Kazantzidis and Kyriakos Demetriou), “Sex, Sexuality, Sexual Intercourse and Gender: The Texts and Contexts of the Volume”, in Andreas Serafim, George Kazantzidis and Kyriakos Demetriou (eds.). Sex and the Ancient City: Aspects of Sexual Intercourse in Greco-Roman Antiquity (Berlin and Boston: De Gruyter 2022) 1-18

17. “Making the Body Speak: The (Homo)sexual Dimensions of Sneezing in Ancient Greek Literature”, in Andreas Serafim, George Kazantzidis and Kyriakos Demetriou (eds.). Sex and the Ancient City: Aspects of Sexual Intercourse in Greco-Roman Antiquity (Berlin and Boston: De Gruyter 2022) 71-87

18. “Prayers in Attic Oratory”, in William Furley (ed.). Prayer in the Ancient World (PAW) – Volume on Rhetoric (Leiden and Boston: Brill – forthcoming in 2022)

19. “As in a Game of Minesweeper: Fakeness, Imprecision, and Truth about the Body in Attic Oratory”, in Andreas Serafim, Antonios Rengakos, Athanasios Stefanis, and Sophia Papaioannou (eds.). The Language of “Silent Language”: Aspects of Nonverbal Behaviour in Ancient Literature (Berlin and Boston: De Gruyter – forthcoming in 2023)

 

Βιβλιοκρισίες

Review of Mark Sundahl, David Mirhady, and Ilias Arnaoutoglou (eds). A New Working Bibliography of Ancient Greek Law 7th - 4th centuries BC, Athens 2011 – in Journal of Hellenic Studies 132 (2012) 202-203

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

1. 2017-2019: Μεταδιδακτορική υποτροφία, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2. 2015-2016: Government of Ireland Postdoctoral Fellowship, Trinity College Dublin

3. 2011-2013: Υποτροφία Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

4. 2011-2013: Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

5. 2010-2012: Lloyd Scholarship in Greek, University College London

 

ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Κριτής σε περιοδικά (Graeco-Latina Brunensia; Herald of Legal History (University of Belgrade), Trends in Classics, De Gruyter; Illinois Classical Studies; NEO – The Classics Journal; Law Culture and the Humanities; Classical Antiquity) και διεθνείς εκδοτικούς οίκους (Routledge).

2. Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή υποψηφίων διδακτόρων: Εμμανουήλ Μουδατσάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

3. Κρίση διδακτορικών διατριβών: Δέσποινα Κούππα (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

4. Μέλος επιστημονικής επιτροπής και κριτής σε αγώνες ρητορικής: Τέταρτοι Παγκρήτιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (09-10 Απριλίου 2022)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

1. 04 Αυγούστου 2022: Διοργανωτής και επικεφαλής της θεματικής συνεδρίας “The topoi of (dis)unity in Attic oratory”. Διεθνές συνέδριο: The Twenty-Third Biennial Conference of the International Society for the History of Rhetoric (ISHR) at Radboud University Nijmegen, The Netherlands.

2. 06 Οκτωβρίου 2021: Συνδιοργανωτής συνεδρίου (μαζί με τον Καθ. Α. Ρεγκάκο, τον Δρα Α. Στεφανή και την Καθ. Σοφία Παπαϊωάννου) με τίτλο “The Art of Being Speechless: Non-verbal Communication and Cultural Performance in Ancient Literature”. Ακαδημία Αθηνών.

3. Ιανουάριος-Ιούλιος 2021 & Σεπτέμβριος 2021-Ιούνιος 2022: Συνδιοργανωτής σειράς διαλέξεων (μαζί με την Δρα Α. Ροζοκόκη) με τίτλο "ΛΟΓΟ-ΔΗΜΙΑ: Συζητήσεις για την ελληνική λογοτεχνία από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια". Ακαδημία Αθηνών.

4. 11-13 Ιουνίου 2019: Συνδιοργανωτής συνεδρίου (μαζί με τον Καθ. Κυριάκο Δημητρίου και τον Δρα Γ. Καζαντζίδη) με θέμα “The Art of Being Speechless: Non-verbal Communication and Cultural Performance in Ancient Literature”. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

5. 19 Ιουνίου 2018: Διοργανωτής ημερίδας με θέμα “Speaking Religion: Religious Discourse and Public Speaking in Classical Athens and Beyond”. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

6. 23-24 Νοεμβρίου 2017: Συνδιοργανωτής συνεδρίου (μαζί με τον Καθ. Ανδρέα Μιχαλόπουλο και τους Δρες Alessandro Vatri και Flaminia Beneventano) με θέμα “The Rhetoric of (dis)unity: Community and division in Greco-Roman prose and poetry”. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

7. 27-29 Αυγούστου 2015: Συνδιοργανωτής συνεδρίου (μαζί με τους Καθ. Σοφία Παπαϊωάννου και Κυριάκο Δημητρίου) με θέμα “Addressing Matters in Contexts: the Art of Persuasion across Genres and Times”. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

8. 19-20 Απριλίου 2012: Συνδιοργανωτής συνεδρίου (μαζί με τη Beatrice da Vela) με θέμα “A Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric”. University College London.

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

1. “The Language of 'silent language': Nonverbal Behaviour, Sexual Identity, and Audience Response”, First conference in the series of Innovative Contributions in Classics. Conference title: “Audience Response in Ancient Greek and Latin Literature”. University of Ioannina, 02 September 2022.

2. “The Questions in (Answering the Question about the Historicity of) Plato’s Apology of Socrates”, Invitation by Professor Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho (Federal University of Minas Gerais, Brazil), VIII International Symposium of Ancient Studies: Socrates, Euripides, Aristophanes and Nietzsche, 03 February 2022. [https://www.youtube.com/watch?v=eZR6uDGLcF8&list=LL&index=2&t=740s]

3. “Most Known Unknown Rhetoric: Persuasion in Ancient and Modern Political and Forensic Communication”, University of Crete, 30 November 2021 [In Modern Greek]

4. "Killing with a Smile: Comic Invective and Community Building in the Attic Orators", Invitation by Professors Emiliano Buis, Paola Druille and Diego Santos to participate in an online Conference on Greek Law, 19 November 2021.

5. "The Βody of Affectivity: Non-verbal Communication, Emotions and the Rhetoric of Division in Attic oratory", Invitation by Professors Emiliano Buis (University of Buenos Aires) and Claudia Fernández (National University of La Plata), Online Conference: "Sentir y emocionar(se): Dimensiones de la afectividad en el mundo griego antiguo", 14 August 2021. [Sentir y emocionar(se) 3: Andreas Serafim “The Βody of Affectivity" - YouTube]

6. "Zῷον γελαστικόν: Patterns and Limits of Comic Invective in Attic Oratory", 2nd Postgraduate Conference, University of Crete, 23 July 2021.

7. “Most Known Unknown Rhetoric: Persuasion in Ancient and Modern Political and Forensic Communication”, University of Peloponnese, 22 May 2021. [In Modern Greek]

8. “Humour, Laughter Attacks and Community Building in Attic Forensic Oratory”, Invitation by Dr Sabira Hajdarević, Department of Classical Philology, University of Zadar, Croatia, 16 February 2021.

9. “Killing with a Smile: Comic Invective in the Public Forensic Speeches of Attic Oratory”, Invitation by Prof. Sima Avramovich, Faculty of Law at the University of Belgrade, 27 November 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=HUXZG2Z3Umk&t=1153s]

10. “Introduction to Ancient Greek Oratory/Rhetoric”, Cyprus Church Theological School, Invitation by Dr Maria Pavlou, 10 November 2020. [In Modern Greek]

11. “Most Known Unknown Rhetoric: Persuasion in Ancient and Modern Political and Forensic Communication”, Postgraduate Programme “PNYKA: Political history, theory and practice”, Open University of Cyprus, 29 April 2020. [In Modern Greek/ https://www.youtube.com/watch?v=0OZFNfQPOT0&t=14s]

12. “Dog Whistle Politics: Rhetoric, Persuasion and History in Makarios’ Nenikikamen (We have triumphed)”, BA Programme in Hellenic Culture, Open University of Cyprus, 21 November 2019. [In Modern Greek/ https://www.youtube.com/watch?v=oAO0ZyR-J38&t=3s]

13. “Community, Division and the Persuasive war of Identities in Attic oratory”, IV RHETOR Conference, Federal University of Paraíba, 13-14 November 2019.

14. “He Came a Long Way: Ancient Greece in the Poetry of Kostis Palamas”, Keynote speech in Annual celebrations of Kostis Palamas that are organized by the University of Cyprus, the University of Neapolis (Paphos, Cyprus), and Paphos Municipality. Paphos, Cyprus, 12 May 2019. [In Modern Greek]

15. “Comic Invective in the Public Forensic Speeches of Attic Oratory”, Department of Classics, University of Florida, USA, 11 February 2019.

16. “Speaking Scripts: Hypocrisis in Attic Oratory”, in Sommerseminar in Belgrade: an international forum of research in Ancient Legal History and Roman Law, University of Belgrade, 28-30 April 2018.

17. “It’s Complicated! Theatre, Public Speaking and Political Engagement in Attic Oratory”, International Conference: Greek Drama, Law and Politics, Thessaloniki-Komotini, Greece, 26-28 May 2017.

18. “Persuasive Conventions: Imperative and Questions in Attic Forensic Oratory”, Classics Reading Seminar, Department of Classics, Trinity College Dublin, 17 December 2015.

19. “A War in Words: Mockery and Laughter in Selected Speeches of Attic Forensic Oratory”, Classics Research Seminar, Department of Classics, Trinity College Dublin, 04 November 2015.

20. “Il cavaliere e la dama: Ekphrasis and Rhetorical Strategy in Demosthenes 18”, Open University of Cyprus, BA Programme in Hellenic Culture, 20 Nov. 2013. [In Modern Greek/ https://www.youtube.com/watch?v=OxMlyfSgEw0&t=1s]