ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2019-20 (Φυσικές Καταστροφές)


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.