ΔΩΡΕΑ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2019-2020


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Θεολογίας