Σχέδιο αποτροπής καπνίσματος


 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του νόμου «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Ν. 4398/1929, Φ.Ε.Κ. 308/24.08.1929, τεύχος Α΄), όπως ισχύει,

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2006 (ΦΕΚ 123/16.06.2006, τεύχος Α΄) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» όπως ισχύει,

γ) Την με αριθ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 4177/15.11.2019, τεύχος Β΄),

δ) Την με αριθ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.90189/20.12.2019 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καταρτίζουμε Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Ακαδημία Αθηνών, λαμβανομένων υπ’ όψιν των προτάσεων της αναφερομένης εγκυκλίου και παραθέτουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ανωτέρω νόμου: «Ο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας… διευθύνει τα γραφεία… έχει υπό τας αμέσους διαταγάς αυτού ολόκληρον το βοηθητικόν και υπηρετικόν προσωπικόν αυτής και κανονίζει τας εργασίας αυτού».

Α) Στο πλαίσιο καθορισμού Υπευθύνων για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου ορίζονται οι κάτωθι ως ακολούθως:

Στο κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 28, 10679, Αθήνα:

 • Γιαμάς Παύλος του Ιωάννη, Αναπληρωτής Έφορος της Ακαδημίας Αθηνών, τηλέφωνο: 2103664778, ηλεκτρονική διεύθυνση: giamas@academyofathens.gr.
 • Τσούρη Ειρήνη του Αναστασίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, τηλέφωνο: 2103664790, ηλεκτρονική διεύθυνση: etsouri@academyofathens.gr.
 • Μπελετσιώτη Δήμητρα του Χαραλάμπους, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664788, ηλεκτρονική διεύθυνση: dbeletsioti@academyofathens.gr.
 • Σαλάππας Θεοφάνης του Χρήστου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Μηχανογραφήσεως - Πληροφορικής, τηλέφωνο: 2103664796, ηλεκτρονική διεύθυνση: salappas@academyofathens.gr.
 • Σταντίδη Ασπασία του Αντωνίου, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664714, ηλεκτρονική διεύθυνση: sstantidi@academyofathens.gr.
 • Γεωργία Πυριοβολή του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664798, ηλεκτρονική διεύθυνση: gpyriovoli@academyofathens.gr.

Στο κτήριο της οδού Σόλωνος 84, 10680, Αθήνα:

 • Καλαμπόκας Παύλος του Δημητρίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας, τηλέφωνο; 2108832048, εσ. 18, ηλεκτρονική διεύθυνση: pkalabokas@academyofathens.gr.
 • Μπίτα Ελένη του Φωτίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664716, ηλεκτρονική διεύθυνση: elmp@academyofathens.gr.
 • Γιαννουλάκη Χρηστίνα του Παναγιώτη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληροδοτημάτων, τηλέφωνο: 2103664784, ηλεκτρονική διεύθυνση: christin@academyofathens.gr.
 • Μαρίνος Γεώργιος του Διονυσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιουσίας, τηλέφωνο: 2103664780, ηλεκτρονική διεύθυνση: gmarinos@academyofathens.gr.

Στο κτήριο της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 10671, Αθήνα:

 • Μανωλέσσου Ιωάννα του Γεωργίου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ, τηλέφωνο: 2112111001, ηλεκτρονική διεύθυνση: manolessou@academyofathens.gr.

Στο κτήριο της οδού Ηπίτου 3, 10557, Αθήνα:

 • Καραμανές Ευάγγελος του Θεοδώρου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τηλέφωνο: 2103664760, ηλεκτρονική διεύθυνση: ekaramanes@academyofathens.gr.

Στο κτήριο της οδού Αναγνωστοπούλου 14, 10673, Αθήνα:

 • Καρανάσιος Χαρίτων του Τριαντάφυλλου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, τηλέφωνο: 2103664760, ηλεκτρονική διεύθυνση: chariton@academyofathens.gr.
 • Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία του Αλεξάνδρου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τηλέφωνο: 2103664627, ηλεκτρονική διεύθυνση: papariga@academyofathens.gr.
 • Ριζάς Σωτήριος του Χρήστου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεοτέρου Ελληνισμού, τηλέφωνο: 2103664603, ηλεκτρονική διεύθυνση: sorizas@academyofathens.gr.
 • Στεφανής Αθανάσιος του Δημητρίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, τηλέφωνο: 2103664632, ηλεκτρονική διεύθυνση: stefanis@academyofathens.gr.
 • Πρωτοπαππά-Μαρνέλη Μαρία του Ιωάννη, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, τηλέφωνο: 2103664606, ηλεκτρονική διεύθυνση: marproto@academyofathens.gr.
 • Χριστοφίδου Αναστασία του Στεφάνου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης των Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών, τηλέφωνο: 2103664615, ηλεκτρονική διεύθυνση: christo@academyofathens.gr.
 • Μαχαίρα Βασιλική του Ηλία, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος, τηλέφωνο: 2103664648, ηλεκτρονική διεύθυνση: vmachaira@academyofathens.gr.
 • Καμπέρης Νικόλαος του Παναγιώτη, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, τηλέφωνο: 2103664614, ηλεκτρονική διεύθυνση: kaberis@academyofathens.gr.
 • Μπίθα Ιωάννα του Παναγιώτη, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, τηλέφωνο: 2103664613, ηλεκτρονική διεύθυνση: ibitha@academyofathens.gr.

Στο κτήριο της οδού Σωρανού Εφεσίου 4, 11527, Αθήνα (στους χώρους εποπτείας της Ακαδημίας):

 • Πάτσης Παναγιώτης του Αργυρίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, τηλέφωνο: 2106597169, ηλεκτρονική διεύθυνση: patsis@academyofathens.gr,
 • Καστής Γεώργιος του Αντωνίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, τηλέφωνο: 2106597159, ηλεκτρονική διεύθυνση: gkastis@academyofathens.gr.

Β) Αναρτώνται σήματα απαγορευτικά της χρήσεως όλων των προϊόντων καπνού καθώς και σχετικές ανακοινώσεις σε όλους τους χώρους της Ακαδημίας.

Γ) Απομακρύνονται τα σταχτοδοχεία από όλους τους χώρους της Ακαδημίας.

Δ) Τέλος, θα ενημερώνεται τακτικά το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, σχετικά με την ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία.

 

Ο Γενικός Γραμματεύς

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ακαδημαϊκός