Supervisory Board and Personnel


Supervising Committee

President: Apostolos S. Georgiades

Members:  Ioannis (John) Zizioulas, Metropolitan of Pergamon,  Anna Benaki - Psarouda, Michael Stathopoulos, Nikiforos Diamandouros 

Alternate members:  Vasilis Rapanos, Paschalis Kitromilides

Supervisor: Nikiforos Diamandouros

Acting Director:
Nikolaos Kaberis (Sociologist, Tel.:+30 210 3664614, e-mail: kaberis@academyofathens.gr).

Researchers:
Aliki Vaxevanoglou (Social Historian, Tel.:+30 210 3664622, e-mail: avax@academyofathens.gr).
Aikaterini Vasilikou (Tel.: +30 210 3664658, e-mail: vassilikou@academyofathens.gr).
Alkistis Verevi (Tel.: +30 210 3664614, e-mail: averevi@academyofathens.gr).

Researchers Emeritus (salaryless):
G. Gizelis, (Former Director), Tel.: +30 210 3664622, e-mail: ggizel@academyofathens.gr
M.G. Lily Stylianoudi