Αρχική σελίδα | Επικοινωνία | Χάρτης Ιστοσελίδας | English
Έργο
Εκτύπωση   Επιστροφή
 
Εκδόσεις  

Το Κέντρο είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Ιστορικού Λεξικού, του περιοδικού Λεξικογραφικόν Δελτίον (ΛΔ) και για μια σειρά έργων σχετικών με την ελληνική γλώσσα, τα οποία κυκλοφορούν ως παραρτήματα του ΛΔ.

1. Εκδόσεις της Ακαδημίας Αθηνών

Λεξικογραφικές εργασίες συντακτών του Κέντρου έχουν περατωθεί και τυπωθεί από την Ακαδημία Αθηνών λόγω της σπουδαιότητάς τους:

 • Αναστασίου Καραναστάση, Ιστορικόν Λεξικόν των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας. Τομ. Α' -Ε', Αθήναι 1986-1992, και Γραμματική των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, Αθήναι 1997.
 • Θανάση Π. Κωστάκη, Λεξικό Τσακωνικής Διαλέκτου, τόμ. Α'-Γ', Αθήνα 1986-1987.
 • Κωνσταντίνου Μηνά, Η γλώσσα των δημοσιευμένων Μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας (επανέκδοση από το Κέντρον Ι.Λ.Ν.Ε.) Αθήνα 2003.

2. Δημοσιεύματα του Κέντρου

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
   ΤΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΣ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ

Τόμος Α'   α - αμωρωζοσύνη 1933 σσ.561
Τόμος Β'   αν - απώρυγα 1939 σσ.647
Τόμος Γ'   άρα - βλέπω 1942 σσ.558
Τόμος Δ' μέρος α' βλεφαρίδα - γάργαρος 1953 σσ.238
  μέρος β' γαρδαλώνω - γεροδάσκαλος 1980 σσ.370
Τόμος Ε' μέρος α' γεροδέματος - γλωσσωτός 1984 σσ.405
  μέρος β' γναθάδα - δαχτυλωτός 1989 σσ.431

ΙΙ. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, τόμοι 1-25 

Tόμος Α' 1939     

 

Tόμος ΙΓ' 1978          Τόμος ΚΕ'     2004-05
Tόμος Β' 1940

 

Tόμος ΙΔ' 1982 Τόμος ΚΣΤ' 2006    
Tόμος Γ' 1941

 

Tόμος ΙΕ' 1983 υπό εκτ.
Tόμος Δ' 1942-48

 

Tόμος ΙΣΤ' 1984
Tόμος Ε' 1950 Tόμος ΙΖ' 1991
Tόμος ΣΤ' 1953-54  Tόμος ΙΗ' 1993
Tόμος Ζ' 1955 Tόμος ΙΘ' 1995
Tόμος Η' 1958 Tόμος Κ' 1996
Tόμος Θ' 1963 Tόμος ΚΑ' 1996
Tόμος Ι' 1964-65 Tόμος ΚΒ' 1999
Tόμος ΙΑ' 1966-69 Tόμος ΚΓ' 2001
Tόμος ΙΒ' 1970-72 Τόμος ΚΔ' 2002-03

 Ψηφιοποιημένα Λεξικογραφικά Δελτία

ΙΙΙ. Παραρτήματα Λεξικογραφικού Δελτίου

 • Δημοσθένους Η. Οικονομίδου, Γραμματική της Ελληνικής Διαλέκτου του Πόντου (Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 1), Εν Αθήναις 1958, σσ. 506.
 • G.N.Hatzidakis, Einleitung in die Neugriechische Grammatik. Φωτοτυπική ανατύπωσις της Α΄εκδόσεως, Λειψία 1892 (Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 3). Εν Αθήναις 1975, σσ. ιστ΄+ 464.
 • Γ.Ν. Χατζιδάκι, Γλωσσολογικαί ΄Ερευναι, τ. Β΄ (Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 2). Εν Αθήναις 1977, σσ. 815.
 • Γ.Ν. Χατζιδάκι, Γλωσσολογικαί ΄Ερευναι, τ. Α΄: Ανατύπωσις της εκδόσεως 1934. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 4). Εν Αθήναις 1980.
 • Δ. Β. Βαγιακάκου, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Βίος και Έργον (Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 2Α). Εν Αθήναις 1977, σσ. 143.
 • Γεωργίου Ε. Παγκάλου, Περί του Γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. Επιμέλεια επανέκδοσης Κέντρου Συντάξεως Ιστορικού Λεξικού, τ. Β΄ (Α-Γ) 1994, τ. Γ΄ (Δ-Λ) 1997, τομ. Δ΄ (Μ-Ρ) 1999 και τομ. Ε΄(Σ-Ω) 2002.
 • Μιχαήλ Καυκαλά, Περί της ευφωνίας της κρητικής διαλέκτου. Επιμέλεια Ελευθερίας Γιακουμάκη (Λεξικογραφικόν Δελτίον παράρτημα 5), Αθήνα 2000.

ΙV. Άλλες εκδόσεις 

 • Nεοελληνική Διαλεκτολογία:
  Τόμ. Β', Πρακτικά δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Ρόδος 1995. Έκδοση Κέντρου Συντάξεως Ιστορικού Λεξικού και Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παιδαγωγικά Τμήματα. Αθήνα 1998, σσ. 379.
  Τόμ. Γ', Πρακτικά τρίτου διεθνούς συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας: Κάλυμνος 1998. Επιμέλεια Σταύρου Κατσουλέα, Αθήνα 2000, σσ. 412.
  Τόμ. Δ', Πρακτικά τέταρτου διεθνούς συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Αθήνα 2001, Επιμέλεια Σταύρου Κατσουλέα κ.ά., Αθήνα 2003, σσ. 545.
  Τόμ. Ε', Πρακτικά πέμπτου διεθνούς συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Αθήνα 2006. Έκδοση ΙΛΝΕ, Αθήνα 2008.
 • Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία:
  Τόμ. 17-18, Πρακτικά συμποσίου, Χαλκίδα 2003. Έκδοση Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-Ι.Λ.Ν.Ε., Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία και Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Επιμέλεια Ελευθερία Γιακουμάκη, Αθήνα 2005, σσ. 370.
  Τόμ. 19, Πρακτικά Δ' ονοματολογικού συνεδρίου, "Ονοματολογικά Κυκλάδων", Τήνος 2005. Έκδοση Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-Ι.Λ.Ν.Ε., Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία, Αθήνα 2007.

 

 • Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων -ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών (βιβλίο και CD-ROM με μετάφραση στην αγγλική και γαλλική γλώσσα) (εκτός εμπορίου)