Ευτυχία Δ. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αιώνα. Οικιστικά μεγέθη και κατανομή της γης, Αθήνα 2002, 8ο, σελ. 168+εικ. 1-20


Το βιβλίο αποτελεί σημαντική συμβολή στη μελέτη της δεύτερης Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο. Η συγγραφέας, αξιοποιώντας κυρίως δύο βενετικά Κτηματολόγια, το Catastico Ordinario, που βρίσκεται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, και το Catastico Particolare, που βρίσκεται στο ΚΕΜΝΕ, μας δίνει μια συνθετική εικόνα του χώρου, των αγαθών και των ανθρώπων της περιοχής του Ναυπλίου στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι η εγκατάσταση εποίκων στην περιοχή του Ναυπλίου και η εκχώρηση σ' αυτούς γαιών από τις βενετικές αρχές, η κατανομή της γης σε σχέση με τον χώρο και τους ανθρώπους, τα έγγεια αγαθά, ο τύπος και το μέγεθος των σπιτιών. Εξετάζεται επίσης το οικιστικό πλέγμα, ο πληθυσμός του Ναυπλίου και της περιοχής του, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη σχέση πόλης και υπαίθρου, την πυκνότητα του πληθυσμού, τη γεωγραφική κατανομή των εποίκων, την προέλευσή τους και τη σύνθεση των οικογενειών τους.