Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 4 (1952)


Περιεχόμενα

  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Ναθαναήλ Χίκας ο Αθηναίος και τα ανέκδοτα έργα αυτού, σ. 3-48
  • Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ., Ελληνικαί επιδράσεις επί την δημώδη ρουμανικήν λογοτεχνίαν, σ. 49-57
  • Μάνεσης Σταύρος, Η εν Μυκόνω Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, σ. 58-128
  • Βέης (Βees) Νίκος Α., Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της αγιωτάτης μητροπόλεως Αργυροκάστρου, σ. 129-206, πίν. 1-9
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Συμπληρωματικά εις τα περί Ναθαναήλ Χίκα, σ. 207-213
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Έκθεσις των υπό του Μεσαιωνικού Αρχείου πεπραγμένων κατά τα έτη 1951, 1952 και 1953, σ. 214-217