Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 5 (1955)


Περιεχόμενα

  • Βέης Νίκος Α., Κατάλογος των χειρογράφων και παλαιοτύπων της Δωροθέας Σχολής των θεσσαλικών Τρικκάλων, σ. 3-46
  • Κατσουρός Αντώνιος Φλ., Ναξιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα του 16ου αιώνος, σ. 47-91
  • Βαγιακάκος Δικαίος Β., Δομέστικος-δομεστίκισσα, Δεμέστιχας-Δεμεστιχόγγονος, σ. 92-101
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Αλοΐσιος-Αμβρόσιος Γραδενίγος (1616 ci.-1680), σ. 102-148
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Έκθεσις των υπό του Μεσαιωνικού Αρχείου πεπραγμένων κατά τα έτη 1954 και 1955, σ. 149-150
  • Πίναξ ονομάτων και λέξεων, σ. 151-154