Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 6 (1956)


Περιεχόμενα

 

  • Βέης Νίκος Α., Ο τρίτος κώδιξ της μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλαμάτας, σ. 3-58
  • Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ., Επτανησιακά στιχουργήματα εξ ανεκδότου κώδικος, σ. 59-71
  • Βρανούσης Λέανδρος, Η εν Ηπείρω Μονή Σωσίνου, σ. 72-129, πίν. 6-10
  • Σφυρόερας Βασίλειος Β., Χρύσανθος ο Αιτωλός, σ. 130-155
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Η αλληλογραφία των Γρηγοροπούλων χρονολογουμένη (1493- 1501), σ. 156-209, πίν. 1
  • Βαγιακάκος Δικαίος Β., Περί του ονόματος Δικαίος εν τη μεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσση, σ. 210-222
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Έκθεσις των υπό του Μεσαιωνικού Αρχείου πεπραγμένων κατά το έτος 1956, σ. 223
  • Πίναξ ονομάτων και λέξεων, σ. 224- 239