Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 8-9 (1958-59)


Περιεχόμενα

  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Αρσενίου Μονεμβασίας του Αποστόλη επιστολαί ανέκδοτοι (1521-1534) προς Κάρολον τον Ε΄, Κλήμεντα τον Ζ΄, τον Έρασμον, τους καρδιναλίους Niccolo Ridolfi και Εgidio Canisio, τον Ιανόν Λάσκαριν και τον Ιουστίνον Δεκάδυον, σ. 5-56, πίν. 1
  • Πετρής Πέτρος, Νικολάου Μαλαξού ανέκδοτος θρηνητικός κανών επί τη αλώσει του Ναυπλίου (1540), σ. 57-62, πίν. 1
  • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων της Αναγεννήσεως, σ. 63-124
  • Κατσουρός Αντώνιος Φλ., Ναξιακά έγγραφα της Τουρκοκρατίας. Δικαιοπραξίαι Ιωάννου Γα, σ. 125-190
  • Σφυρόερας Βασίλειος Β., Ανέκδοτοι επιστολαί Σεργίου Μακραίου προς Χρύσανθον τον Αιτωλόν, σ. 191-200
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Έκθεσις των πεπραγμένων του Μεσαιωνικού Αρχείου κατά το έτος 1958, σ. 201-206
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Μεσαιωνικού Αρχείου κατά το έτος 1959, σ. 207
  • [Μανούσακας Μανούσος Ι.], Προσθήκαι και διορθώσεις, σ. 208
  • Resumé, σ. 209-213