Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 11 (1961), 1997


Περιεχόμενα

 

  • Βρανούσης Λέανδρος, "Ρήγας ή Κατά ψευδοφιλελλήνων". Ανέκδοτον έργον του Μιχαήλ Περδικάρη (1811), σ. 7-204
  • Vranoussis Léandre, Συνοπτική έκθεσις περί των πεπραγμένων του Μεσαιωνικού Αρχείου κατά το έτος 1961, σ. 205-206