Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 14 (1964)


Περιεχόμενα

 

  • Σφυρόερας Βασίλειος Β., Οι Δραγομάνοι του Στόλου. Ο θεσμός - οι φορείς, σ. 1-192
  • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Θεοδώρου Αγαλλιανού ανέκδοτοι λόγοι, σ. 193-264, πίν. 4
  • Βρανούσης Λέανδρος, Νέαι προσκτήσεις του Μεσαιωνικού Αρχείου: Κώδιξ επιστολών και άλλων κειμένων των ετών 1759-1824, καταρτισθείς υπό Ιωάννου Οικονόμου [Λογιωτάτου] του Λαρισαίου και δωρηθείς εις το Μεσαιωνικόν Αρχείον υπό Ι. Αντωνιάδη, σ. 265-311
  • Βρανούσης Λέανδρος, Ερευνητική αποστολή εις Πάτμον, σ. 312-313
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Μεσαιωνικού Αρχείου κατά το έτος 1964, σ. 314-315