Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 15-16 (1965-66), 1997


Περιεχόμενα

 

  • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Ο Θεόδωρος Αγαλλιανός και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον κατά τους πρώτους μετά την Άλωσιν χρόνους, σ. 5-85
  • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Οι Νεόφυτοι Λαρίσης του 16ου αιώνος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της μεταβυζαντινής Θεσσαλίας, σ. 86-124, πίν. Α΄-Δ΄
  • Βρανούσης Λέανδρος, Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή. Η φιλογαλλική και η αντιγαλλική προπαγάνδα, σ. 125-329, πίν. 2
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Μεσαιωνικού Αρχείου κατά το έτος 1965, σ. 331-332
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτική έκθεσις πεπραγμένων κατά το 1966 του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, σ. 333-334